Genomförda kurser

14
feb

Nätverksträff hedersproblematik

Under eftermiddagen torsdagen den 14 februari bjuder vi in till nätverksträff för er som professionellt eller på andra sätt verkar för att barn och ungdomar ska kunna växa upp i en vardag utan hedersproblematik. Alla barn och ungdomar ska kunna växa upp, utan att begränsas av hedersnormer i vare sig familj, eller i skola …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
14
feb

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarskurs 14 – 15 februari samt 25 mars 2019   Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
14
feb

Grundläggande kunskaper om hedersförtryck

Under en halvdag kommer du som kursdeltagare att få en introduktion kring hedersförtryck och vad detta kan innebära för våra barn och ungdomar. Vi ger dig grundläggande kunskaper för att kunna förebygga, identifiera barn och ungdomar i riskzonen samt våga agera och hjälpa ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck. Målgrupp Personal som …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
13
feb

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 13 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
12
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 12 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 11 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
24
jan

Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd med beaktande av barnens bästa utifrån aktuellt regelverk. Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument. Under utbildningsdagen varvas …

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
14
Dec

Spridningskonferens En vardag fri från våld – barn och ungas rätt

Nu sammanfattar vi Hälsokällans våldsförebyggande projekt i Fyrbodalsområdet 2016-2018, med syfte att förebygga våld och utsatthet bland barn och unga. Projektets mål var att öka kunskapen hos viktiga vuxna om våldets orsaker och konsekvenser, informera om strategier för att förebygga våld och ungas utsatthet för våld samt främja inkludering. Projektet har finansieras …

Datum: 14 december, 2018
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
12
Dec

Kommunal förvaltning med serviceskyldighet – aktuell lagstiftning

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter. Lagen berör således en mycket stor del av verksamheten i kommunala och statliga förvaltningar och dess över 1 miljon anställda. Förvaltningslagens förändringar har inneburit en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten …

Datum: 12 december, 2018
Tid: 09:00 - 16:30
Uddevalla
06
Dec

Lärträff projektmedarbetare En skola för alla!

Lärträff för projektmedarbetare i ESF-projektet En skola för alla. Syftet med träffen är att dela erfarenheter mellan projektenheterna samt öka kunskaper avseende att arbeta med främjande och inkluderande lärmiljöer. Speciellt inbjudna är Åsa Ernestam och Christin Apell som kommer från SKL och pratar om sin bok ”Olika är normen” och arbetet kring främjande och inkluderande lärmiljöer under förmiddagen. …

Datum: 6 december, 2018
Tid: 09:00 - 15:30
Uddevalla
08
Nov

Socialpedagoger i skolan Nätverksträffar hösten 2018

Under 2016, 2017 och våren 2018 har vi haft flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet.  Socialpedagogen har en viktig och unik möjlighet att påverka, stötta och hjälpa barn och ungdomar i deras liv och i skolan. Nu arrangerar Hälsokällan ytterligare 3 träffar under hösten. Teman från tidigare träffar har handlat om allt från skolnärvaro till utmaningar/problem i …

Datum: 8 november, 2018
Tid: 08:30
Uddevalla

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?