Dimensionering av utbildning

Förändrad lagstiftning

Riksdagen beslutade den 16 juni 2022 om ändringar i skollagen när det gäller gymnasial utbildning. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2023 och avser utbildningar som påbörjas från och med 2025. Ändringarna ska öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.  

För utbildning som påbörjas 2025 ska hänsyn tas både till arbetsmarknadens behov och ungdomars och vuxnas efterfrågan. Elever som söker till gymnasieskolan ska erbjudas ett allsidigt utbud och få information om vad utbildningen kan leda till. Kommunala huvudmän måste tillsammans med minst två andra kommuner ingå i ett primärt samverkansområde, som tillsammans ska planera, dimensionera och erbjuda gymnasieutbildning och yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. De primära samverkansavtalen kan kompletteras med sekundära där det bedöms nödvändigt. 

Underlag för dimensionering

För att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig planering och dimensionering av gymnasial utbildning, ska Skolverket ta fram regionala planeringsunderlag vart tredje år. Det första planeringsunderlaget kom hösten 2023. Här ges rekommendationer för hur nationella program inom gymnasieskolan och yrkesinriktningar inom komvux bör dimensioneras i Västra Götaland som helhet. Planeringsunderlaget tar också bland annat upp utbildningsutbud i respektive delregion, vilka pendlingsområden som finns samt elevernas etableringsgrad efter genomgången utbildning.  

Regionalt utvecklingsansvariga på Västra Götalandsregionen bidrar med underlag till Skolverkets planeringsunderlag dels genom att ta fram Utbildnings- och arbetsmarknadsanalyser för de fyra delregionerna (där Fyrbodal är en), dels genom att tillsammans med kommunalförbunden genomföra årliga regionala branschdialoger om behovet av utbildad arbetskraft på olika nivåer inom branschen.  

Planering och dimensionering i Fyrbodal

Här kommer information att läggas till om de primära samverkansområdena i Fyrbodal så snart alla avtal är beslutade.

Huvudmannarepresentanter på Fyrbodalsnivå (Utbildningschefer, utbildningsnämndsordföranden) samt i de primära samverkansområdena behöver också göra gemensamma analyser av om utbildningsutbudet är rätt dimensionerat i förhållande till arbetsmarknadens behov. I detta arbete ger Fyrbodals kommunalförbund processtöd.

Nätverket för vuxenutbildningsansvariga möjliggör erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och kompetensutveckling för kommunala vuxenutbildningar i hela Fyrbodal. Här kan bland annat planering och dimensionering av yrkesvuxutbildningar och lärlingsutbildningar i de olika primära samverkansområdena lyftas, utbud synliggöras, utbyte med branschernas ske och förutsättningar för framtida vuxenutbildning analyseras.  

Antagning Fyrbodal ansvarar för 13 Fyrbodalskommuners gymnasieantagning. Antagning Fyrbodal tar fram statistik över bland annat sökande, antagna samt hur många platser huvudmännen erbjuder på respektive nationellt program. Detta är också viktiga underlag för planering och dimensionering av gymnasieutbildning.

Kontaktpersoner

Cecilia Sandberg

Kompetensförsörjningsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?