Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

24
jan

Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd med beaktande av barnens bästa utifrån aktuellt regelverk. Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument. Under utbildningsdagen varvas …

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
25
jan

Samtala med unga nyanlända om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter

Hälsokällan har under de senaste åren tagit fram en ny utbildning för studiehandledare, modersmålslärare, språkstödjare och brobyggare. Utbildningen handlar om hur en kan stötta unga nyanlända inom ramen för språkintroduktionen och etableringen kopplat till frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Många nyanlända vill och behöver få fördjupade kunskaper inom …

Datum: 25 januari, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
30
jan

Utbildning ”Sexualitet och relationer på lättare svenska”

Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar med unga nyanlända, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på boenden eller arbetar med nyanlända på olika sätt. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter). Målgrupp Personal på Gymnasieskolans introduktionsprogram. Personal som arbetar med unga nyanlända, SFI-lärare, …

Datum: 30 januari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 11 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
12
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 12 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
13
feb

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 13 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
14
feb

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarskurs 14 – 15 februari samt 25 mars 2019   Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
14
feb

Grundläggande kunskaper om hedersförtryck

Under en halvdag kommer du som kursdeltagare att få en introduktion kring hedersförtryck och vad detta kan innebära för våra barn och ungdomar. Vi ger dig grundläggande kunskaper för att kunna förebygga, identifiera barn och ungdomar i riskzonen samt våga agera och hjälpa ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck. Målgrupp Personal som …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
14
feb

Nätverksträff hedersproblematik

Under eftermiddagen torsdagen den 14 februari samlar vi er som professionellt eller på andra sätt verkar för att barn och ungdomar ska kunna växa upp i en vardag utan hedersproblematik. Fyrbodal blir ett av fyra områden i Sverige, där ett nytt nationellt kompetenscentrum ska byggas upp och förstärka ett redan befintligt arbete …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
26
feb

Kommunal ekonomi för politiker

Varför en ekonomiutbildning för politiker? Syftet med denna endagsutbildning är att öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi Kommuner och landsting har under senare år fått hantera allt snabbare svängningar i konjekturen. Det har lett till en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det …

Datum: 26 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
27
feb

BBIC-utbildning

Tvådagarsutbildning: 27 och 28 februari 2019 Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. Fokus i utredningarna ligger på att få en beskrivning av barnets situation utifrån barnets behov och på vilket sätt de blir …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
27
feb

Nätverksträff skolnärvaro och skofrånvaro

Tema på träffen är närvarokoordinatorer på varje skola – vilka effekter och resultat kan vi se? Sedan 2015 har Hälsokällan bedrivit ett utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna för att främja kommunernas arbete kring ungdomars skolnärvaro och att uppmärksamma skolfrånvaron och agera. Bland annat har två stora konferenser anordnats för drygt 400 …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 13:30 - 16:30
Uddevalla
28
feb

Gruppledarutbildning – Att möta nyanlända föräldrar!

Hälsokällan arrangerar ytterligare en utbildning kring att möta nyanlända föräldrar i grupp. Hur arbetar en kring föräldraskapets villkor och frågeställningar som nyanländ förälder i Sverige! Målgrupper är skolpersonal, förskolepersonal, språkstödjare, modersmålslärare, personal i socialtjänst med flera. Inom ramen för utbildningen reflekterar vi kring gruppledarrollen, om att arbeta tillsammans med tolk och …

Datum: 28 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
04
mar

Att möta människor med trauma

Om trauma och sekundärtrauma Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelse om svåra livserfarenheter såsom våld, övergrepp, tortyr, krig och flykt måste kunna härbärgeras. Under en heldagsföreläsning kommer Lilja Cajvert, socionom och leg psykoterapeut samt lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, att berätta bland annat om de grupprocesser …

Datum: 4 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
05
mar

Workshop för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri på temat ”Rätt kompetens på rätt plats”

5 mars eller 7 mars 2019 Bakgrunden till dagen är det arbete som vi inom Fyrbodals 14 kommuner bedrivit vad gäller strategier för kompetens och titulatur inom funktionshinder och socialpsykiatriområdet där en Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan är inkluderad som en del. Huvudfokus för dagen är att jobba konkret med att ta fram, beskriva de specifika kompetenskrav …

Datum: 5 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Mellerud
05
mar

Utbildning i ASI

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem. ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Läs mer i Metodguiden, Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/asi …

Datum: 5 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
06
mar

Personliga assistenter – fördjupning

Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 6/3, 25/3, 23/4, 9/5, 27/5 och 3/9. Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig till personliga assistenter inom funktionshinderområdet som har genomgått Utbildning personliga assistenter, grundkurs, 7,5hp. …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
06
mar

Avrapportering av projekt ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet

  FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst bjuder in till avrapportering av det nu slutförda treåriga projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet”, den 6 mars kl. 9.00 – 12.00 på Högskolan Väst i sal F303. Projekt välfärdsteknik med inriktning mot IKT …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
07
mar

Brännpunkten – Mitt BpSamtal

Utbilda dig i ”MittBpSamtal” – ett verktyg som hjälper elever med övervikt och fetma. Varmt välkommen till en heldags grundutbildning för dig som vill bli tryggare i hur du kan samtala med barn, ungdomar och anhöriga om övervikt. MittBpSamtal är ett enkelt verktyg att använda vid hälsosamtalet. Verktyget upplevs som …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 08:15 - 16:00
07
mar

Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 hp

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri Denna kurs är en del av den tredelade ledarskapsutbildning för chefer och ledare inom området funktionshinder och socialpsykiatri som vi satsar på inom Fyrbodal. Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
12
mar

Implementering

Vi erbjuder nu en utbildning i implementering. Utbildningen riktar in sig på implementering och omfattar såväl arbetssätt, metoder, riktlinjer och utbildningar. Dag 1, v 11, tisdag 12 mars Dag 2, v 17, onsdag 24 april Dag 3, v 21, tisdag 21 maj Målgrupp Utbildningen riktar sig till chefer på olika …

Datum: 12 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
21
mar

Samtala med unga nyanlända om jämställdhet och jämlikhet.

Hälsokällan har tagit fram en utbildning för studiehandledare, modersmålslärare och språkstödjare som handlar om hur olika professionella kan stötta unga nyanlända kring frågor som rör jämställdhdet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hälsokällan bjuder in till en utbildningsdag om hur arbeta med frågor som rör hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Många unga nyanlända behöver kunskaper …

Datum: 21 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
22
mar

Nätverksträff socialpedagoger i skolan

Socialpedagogen har en viktig roll och en unik möjlighet att påverka, stötta och på olika sätt bidra i skolans och elevhälsans arbete kring barn och ungdomar. Socialpedagogerna har på vissa enheter en klar och definierad roll, men rollen och förutsättningarna kan variera. Under våren 2019 kommer Hälsokällan att arrangera en …

Datum: 22 mars, 2019
Tid: 08:30 - 12:00
Uddevalla
27
mar

Fördjupningsdag för dig som arbetar med LSS och personlig assistans

Välkomna till en föreläsningsdag med Finn Kronsporre, jurist och socialrättskonsult, med lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning för både kommuner och enskilda personer. Programpunkter Kort historisk tillbakablick Förutsättningar för att få personlig assistans Personlig assistans och dess förhållande till …

Datum: 27 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
02
apr

Barns rätt att lära integritet!

Hur lär vi barn att värna om sin kropp och sin integritet. Att träna sig i om det känns ”ja eller nej” och hur kan vi vuxna prata med barn i förskolan och skolan om kroppen, gränser och till med svåra frågor som sexuella övergrepp?   Välkomna till en utbildningsdag …

Datum: 2 april, 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Uddevalla
06
maj

Nyvalda och omvalda 2018 – Styr eller avgå!

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. …

Datum: 6 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
13
sep

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurstid: Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också …

Datum: 13 september, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?