Kommande kurser

Vi erbjuder kompetensutveckling för dig och din arbetsgrupp. I dialog med er fångar vi upp aktuella kompetensbehov och med en aktiv omvärldsbevakning ser vi till att aktuell forskning, nya lagar och regler kommer dig till godo.

Läs mer

24
jan

Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd med beaktande av barnens bästa utifrån aktuellt regelverk. Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument. Under utbildningsdagen varvas …

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
25
jan

Samtala med unga nyanlända om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter

Hälsokällan har under de senaste åren tagit fram en ny utbildning för studiehandledare, modersmålslärare, språkstödjare och brobyggare. Utbildningen handlar om hur en kan stötta unga nyanlända inom ramen för språkintroduktionen och etableringen kopplat till frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Många nyanlända vill och behöver få fördjupade kunskaper inom …

Datum: 25 januari, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Uddevalla
30
jan

Utbildning ”Sexualitet och relationer på lättare svenska”

Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar med unga nyanlända, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på boenden eller arbetar med nyanlända på olika sätt. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter). Målgrupp Personal på Gymnasieskolans introduktionsprogram. Personal som arbetar med unga nyanlända, SFI-lärare, …

Datum: 30 januari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
11
feb

Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar …

Datum: 11 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Vänersborg
12
feb

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 …

Datum: 12 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
13
feb

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället har åtagit sig att skydda och stödja. Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och det är av stor vikt att lagar och föreskrifter efterlevs för att säkra att barnen får trygg och säker vård. Syftet med …

Datum: 13 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
14
feb

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI

Tredagarskurs 14 – 15 februari samt 25 mars 2019   Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, …

Datum: 14 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:15
Uddevalla
26
feb

Kommunal ekonomi för politiker

Varför en ekonomiutbildning för politiker? Syftet med denna endagsutbildning är att öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi Kommuner och landsting har under senare år fått hantera allt snabbare svängningar i konjekturen. Det har lett till en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det …

Datum: 26 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
27
feb

BBIC-utbildning

Tvådagarsutbildning: 27 och 28 februari 2019 Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. Fokus i utredningarna ligger på att få en beskrivning av barnets situation utifrån barnets behov och på vilket sätt de blir …

Datum: 27 februari, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
28
feb

Att möta den som utövar våld

Välkommen till en heldag som varvar mellan föreläsning och workhop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Dagen är upplagd med föreläsning och workshop med fokus på våldsutövare i nära relationer. Fokus kommer ligga på motivationsarbete, våldets psykologi och ökad medvetenhet om egna reaktioner som hjälpare i mötet med personer …

Datum: 28 februari, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Vänersborg
04
mar

Att möta människor med trauma

Om trauma och sekundärtrauma Människors trauma påverkar alltid den som lyssnar. Berättelse om svåra livserfarenheter såsom våld, övergrepp, tortyr, krig och flykt måste kunna härbärgeras. Under en heldagsföreläsning kommer Lilja Cajvert, socionom och leg psykoterapeut samt lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, att berätta bland annat om de grupprocesser …

Datum: 4 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:00
Uddevalla
05
mar

Workshop för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri på temat ”Rätt kompetens på rätt plats”

5 mars eller 7 mars 2019 Bakgrunden till dagen är det arbete som vi inom Fyrbodals 14 kommuner bedrivit vad gäller strategier för kompetens och titulatur inom funktionshinder och socialpsykiatriområdet där en Fyrbodalgemensam kompetensutvecklingsplan är inkluderad som en del. Huvudfokus för dagen är att jobba konkret med att ta fram, beskriva de specifika kompetenskrav …

Datum: 5 mars, 2019
Tid: 08:30 - 16:30
Mellerud
06
mar

Avrapportering av projekt ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet

  FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst bjuder in till avrapportering av det nu slutförda treåriga projektet ”Välfärdsteknik med inriktning mot IKT inom funktionshinderområdet”, den 6 mars kl. 9.00 – 12.00 på Högskolan Väst i sal F303. Projekt välfärdsteknik med inriktning mot IKT …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 12:00
Trollhättan
06
mar

Personliga assistenter – fördjupning

Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 6/3, 25/3, 23/4, 9/5, 27/5 och 3/9. Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig till personliga assistenter inom funktionshinderområdet som har genomgått Utbildning personliga assistenter, grundkurs, 7,5hp. …

Datum: 6 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
07
mar

Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 hp

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri Denna kurs är en del av den tredelade ledarskapsutbildning för chefer och ledare inom området funktionshinder och socialpsykiatri som vi satsar på inom Fyrbodal. Högskolan i Halmstad bjuder, på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund, in till en högskolekurs om 7,5 högskolepoäng som riktar sig …

Datum: 7 mars, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
06
maj

Nyvalda och omvalda 2018 – Styr eller avgå!

En ny mandatperiod har inletts. Du som är ny- eller omvald under denna mandatperiod vill förverkliga den politik du står för oavsett om du tillhör majoriteten eller oppositionen. En förutsättning för att lyckas är att du har klart för dig vilket ansvar och vilka befogenheter som följer med ditt uppdrag. …

Datum: 6 maj, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Uddevalla
13
sep

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurstid: Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019. Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också …

Datum: 13 september, 2019
Tid: 09:00 - 16:00
Trollhättan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/annette-calner-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Annette Calner

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/cecilia-sandberg-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Cecilia Sandberg

Utvecklare kurser och konferenser
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ann-christine-lang-fyrbodals-kommunalforbund-300x300.jpg

Ann-Christine Lang

Kanslist/utbildningsadministratör

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?