Utlysning av projektmedel öppen

Under perioden 21 augusti – 6 oktober öppnar Fyrbodals kommunalförbund upp för en utlysning av projektmedel för 2024. Under hösten pågår arbete i kommunalförbundet med att fastställa en ny Verksamhetsplan för 2024–2026, där en god och hållbar regional utveckling och kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet, står i fokus.
Utlysningen fokuserar på tre områden: Stärka innovationskraften, Bygga kompetens och Kultur genom utlysningens tre Projektområden.

De projekt som får stöd ska tydligt bidra till genomförandet av Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (RUS2030), Klimat2030 och Kulturstrategi 2020–2023.

Projektområde 1: Stimulera nyföretagande

Utmaningar
Samhällsutmaningarna är stora och komplexa. Klimatförändringar, ökande elbehov och minskande biologisk mångfald ställer nya krav på näringslivet. Forskningsaktörer har stora kunskaper som inte når ut på marknaden. Globalisering skapar möjligheter men ökar också konkurrensen.
Omställning till ett mer hållbart och cirkulärt näringsliv är avgörande för konkurrenskraft och välstånd. Det behöver ske både genom befintliga företags förmåga att anpassa sig till nya omständigheter och driva förändring samt genom att startups med nya idéer, produkter och arbetssätt når ut på marknaden.

Inom om de här områdena behöver vi insatser 
Fokus ligger på innovationskraft, med grund i små och medelstora företags behov och vilja att utvecklas. Drygt 90 procent av de dryga 27 000 företagen i Fyrbodal består av fåmansföretag och det är där många arbetstillfällen skapas.
Vi fokuserar på områden där Fyrbodalsregionen är extra starka eller har en potential att utveckla nya styrkor, det är det vi kallar för Styrkeområden som också kopplar till våra sex Utvecklingsnoder (länk). Grön omställning och kulturella och kreativa näringar är också viktiga områden, för att hitta kreativa lösningar, förnybar energi och cirkulära värdekedjor.
Styrkeområden:

  • Intelligent och hållbar industri
  • Hållbara material och energisystem
  • Framtidens transporter och mobilitet
  • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
  • Food tech och maritim utveckling
  • Kulturella och Kreativa näringar

Projektområde 2: Attraktiva arbetsgivare

Utmaningar 
Konkurrensen om talanger är stenhård. Att sikta mot att upplevas som en attraktiv arbetsgivare bör därför ligga högt upp på agendan för många företag.

Undersökningar visar att det oftast inte är hög lön som är avgörande för om en arbetsgivare upplevs som attraktiv eller ej. I stället är det kulturen på företaget som rankas högt, inte bara för att sätta de normer, regler och beteenden för hur anställda verkar mot varandra och mot kunder. Kulturen spelar även en allt större roll för att lyckas behålla och rekrytera nya medarbetare.
Attraktivitet handlar ofta om utveckling, både när det gäller kompetens och även på ett personligt plan, vi vill kunna växa som personer även på arbetet. Att erbjuda medarbetare möjlighet till både person- och kompetensutveckling är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare.

Inom om de här områdena behöver vi insatser 
Fokus ligger på att öka attraktiviteten för arbetsgivare inom bristyrken och bidra till en god kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Insatser kan exempelvis vara;

  • Riktade kompetensutvecklingsinsatser för befintlig personal
  • Mer inkluderande arbetsplatser där könsstereotypa sök- och karriärmönster bryts
  • Utvecklad hållbarhet- socialt, ekologiskt och ekonomiskt
  • Samverkan med utbildningssystemet
  • Kompetensöverföring, mentorer
  • Hållbart arbetsliv

Projektområde 3: Kreativa krafter

Utmaningar
En väl utbyggd och genomtänkt infrastruktur för kulturen bildar ett sammanhållande nät av kulturverksamheter, innovation och delaktighet i Västra Götaland. Utlysningen vill stimulera potentialen till att vidga deltagandet, nytänkande och attraktionskraft med kulturen som motor. Den kreativa kraften i Fyrbodal.

Utmaningen ligger i att skapa samverkansprojekt som bidrar och stimulerar till utveckling inom kulturområdet i Fyrbodal. Där det skall beröra tre eller fler kommuner och gärna stärka samverkan mellan kultur och övriga utvecklingsområden eller ha internationell prägel. Projektens insatser ska vara i linje med Västra Götalandsregionens kulturstrategi och Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 2021-2023.

Inom om de här områdena behöver vi insatser  
Fokus ligger på att öka kultur- och attraktionskraften genom dessa insatsområden, som går i linje med Västra Götalands kulturstrategi 2020-2023:

  • Vidga deltagandet: öka deltagandet i kulturlivet och stärka barn och ungas rättigheter
  • Gynna nyskapande: stärka konstnärers villkor
  • Nyttja tekniken: stärka den digitala kompetensen med kultur som motor
  • Öka internationaliseringen: bättre nyttja och stärka internationella nätverk och med kulturen bidra till den regional utveckling

För vad kan man söka?

Du kan söka stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer och minst tre kommuner i Fyrbodal ska ingå. Projekt ska tillföra värde i hela Fyrbodal och därmed Västra Götaland.
Det krävs alltid finansiering från fler än Fyrbodals kommunalförbund. Utvecklingsmedel kan finansiera upp till 50 procent av projektets faktiska kostnader. Det ska alltid undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga för de insatser som avses, exempelvis nationella program eller EU:s fonder och program.
De delregionala utvecklingsmedlen ska därmed också kunna fungera som en beredskap för de nationella och internationella utlysningar som kommer och kunna vara ett verktyg för att möjliggöra deltagande i internationella och nationella satsningar.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.

Sök utvecklingsmedel.

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/titti-andersson-2022-300x300.jpg

Titti Andersson

Biträdande Förbundsdirektör
Telefon: 0522-44 08 54
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2023/02/michael_johansson-1.jpg

Michael Johansson

Chef regional utveckling
Telefon: 0522 - 440843

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?