Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal

Samling Fullföljda studier

Vi krokar arm med de de andra kommunalförbunden och arbetar tillsammans med dem för att nå målen i Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans erbjuder vi nu en serie webbinarier med goda exempel.

7 februari – Webbinarium

Frisk- & riskfaktorer

Hur gör man för att fatta beslut som gynnar alla barn och stärker deras möjligheter till ett gott liv? Att alla barn har goda uppväxtvillkor är ett gemensamt ansvar där förskola, skola och andra verksamheter som möter barn och unga fyller en viktig funktion för att komplettera stödet ett barn får hemma. Olika barn har olika gott stöd hemifrån men genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans göra så att fler barn får goda uppväxtvillkor och därmed klara både sina studier och resten av livet bättre. Under webbinariet berättar forskaren Camilla Pettersson om hur beslutsfattare kan gynna barns uppväxtvillkor.

När: 7 februari, kl. 15.30-16.15

Var: Ingen anmälan krävs, klicka här för att komma till mötet

Målgrupp: Informationen är främst riktad till dig som fattar beslut som påverkar barn och unga, exempelvis politiker i utbildningsnämnder, socialnämnder och kommunfullmäktige. Informationen kommer att vara relevant även för dig som arbetar med att verkställa beslut som rör barn och unga, till exempel tjänstepersoner och yrkesverksamma som möter barn och unga i ditt arbete.

Webbinarium 3: Motivation och framtidstro – Digitala yrkesambassadörer ökar elevernas studiemotivation 

Den 22 november var det dags för tredje webbsändningen från Samling Fullföljda studier. Den här gången var temat Motivation och framtidstro med exempel från Fyrbodal. Här arbetar vi med en satsning på yrkesambassadörer som träffar elever i klassrummen via digitala sändningar med mycket goda resultat. Marcus Svensson från Hälsokällan vid Fyrbodals kommunalförbund delar under webbinariet med sig av koncept och insikter.

 

Läs artikeln om yrkesambassadörerna Lisa, Thomas och Cecilia

Läs artikeln Läkare eller langare som sätter ord på problematiken med förebilder

Webbinarium 2: Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier. Forskning visar att en gemensam riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning. I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. Du får också ta del av aktuell forskning och konkreta tips för arbetet. 

Webbinarium 1: Skolnärvaro

Vid Samling Fullföljda Studiers första webbinarie presenterade Team Domino sitt arbete om skolnärvaro. Team Domino är Borås stads satsning där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen arbetar tillsammans för att förbättra elevers närvaro i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med både förebyggande och åtgärdande insatser. Klicka på länken för att se webbinariet där Sara Åqvist och Annica Elf berättar om teamet och hur de arbetar tillsammans.

Länk till webbinarie med Team Domino om skolnärvaro.

Webbinariet om Team Domino var alltså första tillfället i en serie om fullföljda studier med exempel från hela vår region.

Vi lär av varandra för inspiration, idéer och nya kunskaper. 

Webbsändningarna görs gemensamt av kommunalförbunden i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och oss i Fyrbodal, som en del i Västra Götalandsregionens Kraftsamling Fullföljda studier.

Vill du veta mer, mejla Elisabeth Hansson, strateg för Fullföljda studier i Fyrbodal: elisabeth.hansson@fyrbodal.se

 

Tillsammans för ungas framtid

Klicka här för att läsa om varför vi kraftsamlar för att alla barn och ungdomar ska fullfölja sina studier.

Satsning på yrkesambassadörer digitalt inspirerar och motiverar elever

 

 

Konceptet med yrkesambassadörer digitalt är en satsning från Fyrbodals kommunalförbund för att integrera skola med arbetsliv och ge barn och ungdomar motivation och framtidstro. Under hösten arrangeras åtta tillfällen med lika många yrkesambassadörer då lärarna kan boka in sina klasser. 

Marcus Svensson berättar om satsningen Yrkesambassadörer

Läs mer, klicka här

Hälsokällan

Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att systematisera skolors arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7-9 och i årskurs 5 och 6. Stödet omfattar även kommunövergripande satsningar från F-5 samt till förskola och familjecentraler.

I Sverige pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet och en fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för pojkars och flickors framtid. Detta för att kunna etablera ett självständigt liv, komma in på arbetsmarknaden, känna sig inkluderad, ha en egen inkomst och för att kunna etablera sig i samhället.

Öka elevernas skolanknytning

Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer är det tänkt att skolan ska kunna kompensera, så att alla elever ska ha lika rätt att utvecklas utifrån sin förmåga. Skolans miljö, utbildningens kvalité, anpassningar, inkluderande lärmiljöer, skolnärvaroarbete, koll och uppföljning, samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvård, samarbete med vårdnadshavare och inte minst att bygga förtroende och relationer med ungdomarna själva är faktorer som kan påverkas i syfte att påverka elevernas skolanknytning och måluppfyllelse. Kring detta har skolor och medverkande kommuner i projekten En skola för alla och Plug In arbetat strukturerat och metodiskt för att ungdomarna ska fullfölja sina studier under och efter projekttiden.

Tidiga insatser främjar fullföljda studier

Utbildningscheferna i Fyrbodal har gemensamt bestämt att precis som Göteborgsregionen (GR) och Skaraborgs kommunalförbund göra en gemensam kraftsamling kring processtöd fullföljda studier Fyrbodal. I detta utvecklingsarbete får grundskolor i Fyrbodal stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet. Fyrbodals kommunalförbund leder arbetet och fungerar som sak- och processkunniga. Processtödet pågår från höstterminen 2020 till och med december 2022.

Skolans behov och utbyte med andra skolenheter

Skolor med elever i årskurs 5–9 i Fyrbodal har möjlighet att ansluta sig till processtödet. Även kommunövergripande satsningar (som exempelvis Munkedals kommun och Åmål) kommer att ske. Där kommer utvecklingsarbetet att fokusera på arbetet i hela styrkedjan från F-9 (Munkedal) samt att arbeta med tidiga insatser i förskola och på familjecentralen (Åmål), med det övergripande målet att öka andelen gymnasiebehöriga elever på sikt.

Skolor som deltar tar kontakt med sin utbildningschef och tillsammans tar ni sedan kontakt med processledaren på Fyrbodals kommunalförbund. Ni kommer sedan att arbeta med utgångspunkt i en nulägesanalys av barnens/elevernas behov och kommunens/skolans förutsättningar som kommer att mynna ut i en processplan där behov och insatser identifieras med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsarbetet genomförs med stöd och processledning från Fyrbodals kommunalförbund via Hälsokällan där ni även får utbyta erfarenheter med andra skolenheter i Fyrbodal. Arbetet bygger på erfarenheter från projekten Plug In och En skola för alla. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga, utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom processtödet kan Fyrbodal stötta kommuner och skolhuvudmän i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier och bli behöriga till gymnasiets nationella program.

Varje deltagande kommun utser interna processledare på medverkande enheter (förskola, skola etc). Dessutom formeras en lokal styrgrupp bestående av områdeschef/förvaltningschef och rektorer från varje deltagande skola och kommun.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Elisabeth Hansson

Strateg Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/elisabeth-hansson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?