Kunskapsnod Fullföljda studier Fyrbodal

Samling Fullföljda studier

Vi krokar arm med de de andra kommunalförbunden och arbetar tillsammans med dem för att nå målen i Västra Götalandsregionens Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans erbjuder vi nu en serie webbinarier med goda exempel.

Motivation och framtidstro – Digitala yrkesambassadörer ökar elevernas studiemotivation 

Den 22 november är det dags för tredje webbsändningen från Samling Fullföljda studier. Den här gången är temat Motivation och framtidstro med exempel från Fyrbodal. Här arbetar vi med en satsning på yrkesambassadörer som träffar elever i klassrummen via digitala sändningar med mycket goda resultat. Marcus Svensson och Henrik Erlandsson från Hälsokällan vid Fyrbodals kommunalförbund delar under webbinariet med sig av koncept och insikter.

Länk inför sändningen, klicka här

Innehåll och bakgrund: Hur skall man kunna veta vad man vill och vad man kan arbeta med som vuxen när man är barn? Hur skall man kunna se det framför sig när vardagen består av timmar tillsammans med ”badfluencers” och ”youtubers”? Svaret finns i skolans läroplan – undervisning i den vida studie- och yrkesvägledningen, som ska löpa som en röd tråd genom skolgången. Men om skolan ska kunna visa barnen dagens yrken och vägar till dessa yrken behöver den hjälp av samhället utanför skolan.  Fyrbodals kommunalförbund har därför startat ett arbete med att koppla samman klassrum ute i kommunerna med yrkesrepresentanter från arbetslivet. Konceptet har vi kallat ”Möt en yrkesambassadör – digitalt”. Under 40 minuter får eleverna möta ”riktiga” förebilder som jobbar. Yrkesambassadören; en sjuksköterska, en PR-chef, en spelutvecklare, en polis, etc. berättar om sin väg från klassrummet i mellanstadiet till det jobb hen har idag. På så vis får alla barn, oavsett deras sociala bakgrund, var de bor eller de jobb deras föräldrar utför, samma chans att träffa människor som utför ett brett spektrum av jobb vilket hjälper dem att se de enorma möjligheter som finns framför för dem.  

På så vi kan skolan med den vida studie- och yrkesvägledning öka elevernas motivation, minska studievalens beroende av elevernas sociala bakgrund och könstillhörighet, samt minska antalet gymnasieomval och skolavhopp. Den vida studie- och yrkesvägledningen inrymmer på så vis kraften att motivera elevernas skolgång idag och samtidigt vägleda dem mot samhällets kompetensbehov i framtiden.

Läs artikeln Läkare eller langare som sätter ord på problematiken med förebilder

Webbinarium 2: Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier. Forskning visar att en gemensam riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning. I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. Du får också ta del av aktuell forskning och konkreta tips för arbetet. 

Webbinarium 1: Skolnärvaro

Vid Samling Fullföljda Studiers första webbinarie presenterade Team Domino sitt arbete om skolnärvaro. Team Domino är Borås stads satsning där individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen arbetar tillsammans för att förbättra elevers närvaro i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst med både förebyggande och åtgärdande insatser. Klicka på länken för att se webbinariet där Sara Åqvist och Annica Elf berättar om teamet och hur de arbetar tillsammans.

Länk till webbinarie med Team Domino om skolnärvaro.

Webbinariet om Team Domino var alltså första tillfället i en serie om fullföljda studier med exempel från hela vår region.

Vi lär av varandra för inspiration, idéer och nya kunskaper. 

Webbsändningarna görs gemensamt av kommunalförbunden i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och oss i Fyrbodal, som en del i Västra Götalandsregionens Kraftsamling Fullföljda studier.

Vill du veta mer, mejla Elisabeth Hansson, strateg för Fullföljda studier i Fyrbodal: elisabeth.hansson@fyrbodal.se

 

Tillsammans för ungas framtid

Klicka här för att läsa om varför vi kraftsamlar för att alla barn och ungdomar ska fullfölja sina studier.

Satsning på yrkesambassadörer digitalt inspirerar och motiverar elever

Konceptet med yrkesambassadörer digitalt är en satsning från Fyrbodals kommunalförbund för att integrera skola med arbetsliv och ge barn och ungdomar motivation och framtidstro. Under hösten arrangeras åtta tillfällen med lika många yrkesambassadörer då lärarna kan boka in sina klasser.

Läs mer, klicka här

Hälsokällan

Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att systematisera skolors arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7-9 och i årskurs 5 och 6. Stödet omfattar även kommunövergripande satsningar från F-5 samt till förskola och familjecentraler.

I Sverige pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet och en fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för pojkars och flickors framtid. Detta för att kunna etablera ett självständigt liv, komma in på arbetsmarknaden, känna sig inkluderad, ha en egen inkomst och för att kunna etablera sig i samhället.

Öka elevernas skolanknytning

Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer är det tänkt att skolan ska kunna kompensera, så att alla elever ska ha lika rätt att utvecklas utifrån sin förmåga. Skolans miljö, utbildningens kvalité, anpassningar, inkluderande lärmiljöer, skolnärvaroarbete, koll och uppföljning, samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvård, samarbete med vårdnadshavare och inte minst att bygga förtroende och relationer med ungdomarna själva är faktorer som kan påverkas i syfte att påverka elevernas skolanknytning och måluppfyllelse. Kring detta har skolor och medverkande kommuner i projekten En skola för alla och Plug In arbetat strukturerat och metodiskt för att ungdomarna ska fullfölja sina studier under och efter projekttiden.

Tidiga insatser främjar fullföljda studier

Utbildningscheferna i Fyrbodal har gemensamt bestämt att precis som Göteborgsregionen (GR) och Skaraborgs kommunalförbund göra en gemensam kraftsamling kring processtöd fullföljda studier Fyrbodal. I detta utvecklingsarbete får grundskolor i Fyrbodal stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet. Fyrbodals kommunalförbund leder arbetet och fungerar som sak- och processkunniga. Processtödet pågår från höstterminen 2020 till och med december 2022.

Skolans behov och utbyte med andra skolenheter

Skolor med elever i årskurs 5–9 i Fyrbodal har möjlighet att ansluta sig till processtödet. Även kommunövergripande satsningar (som exempelvis Munkedals kommun och Åmål) kommer att ske. Där kommer utvecklingsarbetet att fokusera på arbetet i hela styrkedjan från F-9 (Munkedal) samt att arbeta med tidiga insatser i förskola och på familjecentralen (Åmål), med det övergripande målet att öka andelen gymnasiebehöriga elever på sikt.

Skolor som deltar tar kontakt med sin utbildningschef och tillsammans tar ni sedan kontakt med processledaren på Fyrbodals kommunalförbund. Ni kommer sedan att arbeta med utgångspunkt i en nulägesanalys av barnens/elevernas behov och kommunens/skolans förutsättningar som kommer att mynna ut i en processplan där behov och insatser identifieras med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsarbetet genomförs med stöd och processledning från Fyrbodals kommunalförbund via Hälsokällan där ni även får utbyta erfarenheter med andra skolenheter i Fyrbodal. Arbetet bygger på erfarenheter från projekten Plug In och En skola för alla. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga, utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom processtödet kan Fyrbodal stötta kommuner och skolhuvudmän i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier och bli behöriga till gymnasiets nationella program.

Varje deltagande kommun utser interna processledare på medverkande enheter (förskola, skola etc). Dessutom formeras en lokal styrgrupp bestående av områdeschef/förvaltningschef och rektorer från varje deltagande skola och kommun.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Marcus Svensson

Utvecklingsledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/marcus-svensson-2022-150x150.jpg

Elisabeth Hansson

Strateg Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/elisabeth-hansson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?