Tidiga våldsförebyggande insatser i förskola, skola och fritidshem – rätten till en uppväxt fri från våld.

Läs apellen om alla barns rätt till en vardag fri från våld!

Våld är ett stort samhällsproblem. Män och pojkar står för majoriteten av det våld som utövas både mot män, kvinnor och ickebinära. Exempel på riskfaktorer är stereotypa normer kring maskulinitet och en negativ inställning till jämställdhet. Flickor och unga kvinnor är den grupp som är allra mest utsatt för brott som begås i nära relationer, för sexuella trakasserier i skolan och för sexualbrott generellt.

Världshälsoorganisationen (WHO) menar att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem runt om i världen, så även i Sverige. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, där barn är särskilt drabbade. Barn utsätts på olika arenor, i hemmet, i skolan, på nätet och i egna kärleksrelationer, vilket i sin tur leder till bland annat fysisk och psykisk ohälsa, både på kort och lång sikt. Våldets konsekvenser är omfattande vad gäller mänskligt lidande.

Hälsokällan har under år 2023–2024 beviljats projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten för att tillsammans med förskolor, skolor och fritidshem utveckla det tidiga våldsförebyggande arbetet. Projektmedlen tar sin utgångspunkt i det sjätte delmålet för Sveriges jämställdhetspolitik som säger att, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, kvinnor och män, flickor och pojkar ska samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i Tanum respektive Uddevalla kommun. Arbetet tar sin utgångspunkt i en genusförändrande ansats, folkhälsoperspektiv och barnrättsperspektiv. Genom att utbilda personal i förskola, skola och fritidshem samt involvera vårdnadshavare i det våldsförebyggande arbetet, är vår förhoppning att fler vuxna får kunskap och verktyg som bidrar till att de kan upptäcka våld och våldsutsatta barn, samt ta emot barns berättelser.

Ett aktivt arbete för jämställdhet är en del i förskolan och skolans arbete med att främja likabehandling. När barn och elever möts av en utbildning och en undervisning som stärker dem som rättighetsbärare, där vuxna har ett förhållningssätt som stödjer det våldsförebyggande arbetet, skapas trygga miljöer på förskolorna, skolorna och på fritidshemmen. På sikt kan det leda till en uppväxt fri från våld.

Arbetet utgå ifrån de tre våldsförebyggande förändringsprinciperna;

  • Öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
  • Öka kunskapen om och träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Satsningen bygger vidare på ett framgångsrikt arbete med barns rätt till personlig och kroppslig integritet i förskolan, och hur denna modell kan överföras till grundskolan (Barns integritet i skolan och förskolan – Fyrbodals kommunalförbund). Den primära målgruppen är barn, personal och vårdnadshavare på förskolorna, skolorna och fritidshemmen. Tanken är att arbeta på djupet med utvalda kommuner för att sedan kunna sprida goda exempel till andra kommuner i Fyrbodal. Projektet ska följas av forskare på Högskolan Väst.

Källor:

  • Berg, L. & Loftsson, M. (2020). Inget att vänta på: handbok för våldsförebyggande arbete. (Tredje omarbetade upplagan). [Angered]: Jämställdhetsmyndigheten.
  • Korkmaz, S. & Överlien, C. (2023). Våld i ungas nära relationer & det ideella stödet [Elektronisk resurs] Möjligheter och begränsningar. Stockholm:
  • Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L. & Fredlund, C. (2015). Unga sex och Internet – i en föränderlig värld [Elektronisk resurs]. Linköping: Linköping University Electronic Press.
  • Jernbro, C., Landberg, Å. & Thulin, J. (2023). Våld mot barn 2022: en nationell kartläggning. Stockholm: Stiftelsen allmänna barnhuset.
  • Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra [Elektronisk resurs]. (2022). Jämställdhetsmyndigheten.
  • Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra [Elektronisk resurs]. (2014).
  • Förebygga diskriminering – främja likabehandling i förskolan (reviderad version) [Elektronisk resurs]. (2023). Skolverket.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?