Infrastruktur och kollektivtrafik

Fyrbodals tjänstepersonsnätverk för infrastruktur och kollektivtrafik samlar gemensamma ärenden, lämnar remissyttranden samt sprider kunskap och information mellan 14 kommuner i Fyrbodal. Nätverket är beredande för Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund liksom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR Fyrbodal).

I nätverket ingår tjänstepersoner från 14 kommuner samt Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Uppdrag till Infrastruktur- och kollektivtrafiknätverket Fyrbodal

Förbundsordningen i Fyrbodals kommunalförbund innehåller den politiskt antagna inriktningen att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Utifrån förbundsordningen fattar Direktionen beslut om den årliga verksamhetsplanen och mål för arbetet. Nätverken utgör grunden i arbetet för att nå målen.

En fungerande infrastruktur och kollektivtrafik utgör viktiga förutsättningar för Fyrbodalområdet i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik ska verka för samarbete och samsyn över kommungränserna i dessa frågor. Nätverket ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. En fungerande infrastruktur bidrar till att stärka Fyrbodal regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa ett attraktivt Fyrbodal med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Allmänt för nätverket för Infrastruktur och kollektivtrafik

Arbetet i nätverket utgår från ett regionalt och mellankommunalt perspektiv grundat på kunskap om kommunala förutsättningar när det gäller infrastruktur, kollektivtrafik och mobilitet.

Nytta för kommunerna

  • Tillgång till information och möjlighet att påverka vad som är på väg upp till DKR/Direktion.
  • Möjlighet att tillsammans med andra kommuner identifiera gemensamma utmaningar och behov kopplat till infrastruktur och kollektivtrafik samt driva gemensamma frågor.
  • Tillgång till en arena för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna, mellan olika nätverk, med Västra götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik.

Uppdrag

  • Infrastruktur och kollektivtrafiknätverket är beredande av infrastrukturärenden för Direktionen Fyrbodal.
  • Nätverket är beredande av kollektivtrafikärenden för det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR Fyrbodal.
  • Vid behov utser nätverket representanter till tillfälliga arbetsgrupper
  • Nätverk har ett regionalt perspektiv grundat på lokal kunskap samt kommunala förutsättningar.

Infrastruktur och kollektivtrafiknätverket samverkar regelbundet med Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik, vilka också har fasta punkter vid nätverksträffarna. Vid behov sker också annan samverkan, exempelvis med andra kommunalförbund, grannregioner, gränsregionen (Norge), Länsstyrelsen, olika intresseorganisationer samt olika nätverk och tjänstepersoner inom kommunalförbundets verksamheter.

Ansvar

Berörd chef i medlemskommun utser ansvarig tjänsteman till Infrastruktur och kollektivtrafiknätverket. Kommunrepresentant har mandat att företräda sin kommun i nätverket, samt ansvaret att återrapportera och kommunicera frågor och ärenden i sin kommun.

Infrastrukturansvarig tjänsteperson vid Fyrbodals kommunalförbund är sammankallande och leder Infrastruktur och kollektivtrafiknätverket. Nätverksträffar hålls med en regelbundenhet, så att det möjliggör beredning av remisser, ärenden och utvecklingsarbete.

Kommunalförbundet kallar till 5-8 nätverksträffar/år, som kan vara halvdags eller heldagsmöten. Mötena läggs som regel 3-4 veckor innan förbundsdirektions möten samt det delregionala kollektivtrafikrådets möte (DKR).

Kontaktpersoner

Morgan Ahlberg

Infrastrukturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/morgan-ahlberg-2022-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?