Att söka utvecklingsmedel

Just nu finns ingen öppen utlysning.

Nästa utlysning planerar vi att öppna i augusti 2024, mer information om inriktningen på denna kommer att publiceras före sommaren.

Generellt om våra utlysningar

För vad kan man söka?

Du kan söka stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer och minst tre kommuner i Fyrbodal ska ingå. Projekt ska tillföra värde i hela Fyrbodal och därmed Västra Götaland.
Det krävs alltid finansiering från fler än Fyrbodals kommunalförbund. Utvecklingsmedel kan finansiera upp till 50 procent av projektets faktiska kostnader. Det ska alltid undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga för de insatser som avses, exempelvis nationella program eller EU:s fonder och program.
De delregionala utvecklingsmedlen ska därmed också kunna fungera som en beredskap för de nationella och internationella utlysningar som kommer och kunna vara ett verktyg för att möjliggöra deltagande i internationella och nationella satsningar.

Vem kan söka?

Utlysningarna är öppna för aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, ideell förening och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.

Hur tas beslut?

Beslut att bevilja eller avslå projektansökningar fattas av förbundsdirektionens arbetsutskott.

Hår långa kan projekten vara?

Projekt kan beviljas med upp till 3 år under förutsättning att projektet följer beslutet och att förbundets ekonomiska förutsättningar inte ändras.

Bedömning och prioritering av projektansökningar

Allmänna villkor för att söka medfinansiering finns i ansökningsmallen (se nedan ”Blanketter).
Ansökningar om projektstöd bedöms utifrån hur väl de bidrar till Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, RUS2030, Klimat2030 och Kulturstrategi 2030 och utifrån kriterierna; relevans, potential, genomförbarhet, aktörskonstellation och förankring. Fyrbodal bedömer även projektets insatslogik*, det vill säga hur väl de olika delarna i projektet hänger samman.
Projekt som bygger på breda och gränsöverskridande samarbeten som tillför värde i hela Fyrbodal prioriteras.

Relevans 
Projektet bedöms utifrån dess bidrag till genomförandet av Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, RUS2030, Klimat2030 och Kulturstrategi2030.

Projekt som ger stor nytta för hela eller stora delar av Fyrbodal prioriteras. Vi bedömer även projektets relevans utifrån hur väl det kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område.
Allt utvecklingsarbete i Fyrbodal ska beakta och genomsyras av rättighetsområden som jämställdhet, mångfald och att underlätta för personer med funktionsvariationer. Projekt som innehåller åtgärder som bidrar till dessa områden prioriteras.

Potential
Vi bedömer hur nyskapande projektet är, det vill säga hur det bidrar till att utveckla och testa nya och innovativa lösningar, samarbeten eller arbetssätt. Bedömning sker också av hur väl projektet bidrar till att lösningarna sprids efter och utanför projektets ram för att kunna leva vidare av egen kraft.

Genomförbarhet 
Vi bedömer hur väl vi anser att projektets planering av aktiviteter och budget ser ut i relation till syfte och uppsatta mål. Projekt som beviljas stöd ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att projektmedlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla aktiviteter ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Aktörskonstellation och förankring 
Slutligen bedömer vi projektdeltagarnas kapacitet att skapa betydande förändring. Finns relevanta aktörsgrupper representerade? Hur har kommunerna och projektets målgrupper involverats i utvecklingen av projektidén och hur representeras de i genomförandet? Hur har projektets målgrupp involverats? Är fördelning av roller och medfinansiering rimlig

Stöd ges inte till

    • projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie ansvarsområde
    • lagstadgade åtgärder
    • privatpersoner
    • projekt som påbörjats innan beslut

* Insatslogik är ett verktyg som är användbart både i planering, genomförande och utvärdering av ett projekt. Det handlar om hur olika delar i ett projekt hänger ihop, från utmaningar till vad som ska göras, aktiviteternas resultat och mer långsiktiga effekter. Hur sannolikt är det till exempel att planerade aktiviteter kan bidra till förväntat resultat? Och om resultaten uppnås, hur sannolikt är det att det i sin tur kan bidra till önskad långsiktig förändring? 

Här hittar du blanketter och handledning för att söka finansiering för förstudier och projekt. 

Det pågår ett arbete med att ta fram nya ansökningsblanketter som så långt det är möjligt följer Västra Götalandsregionens blanketter. Vår ambition är att publicera nya blanketter under våren.  

Parallellt pågår ett arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet för att ytterligare minska administrationen. 

Tills vi har våra nya blanketter är det de blanketter du hittar här som gäller. 

Vi tar enbart emot ansökningar via e-post.  

Skicka din ansökan till kansli@fyrbodal.se. Vi vill ha ansökningen dels signerad i pdf-format, dels ett exemplar i word-format för att underlätta handläggningen. 

När din ansökan kommit in och registrerats, kommer ditt ärende att få ett diarie-/projektnummer och en handläggare utses.   

Här kan du läsa mer om att ansöka om utvecklingsmedel rörande kulturprojekt.

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Linnéa Grimstedt

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0789-150x150.jpg

Åsa Karlsson

Kompetensförsörjningsstrateg
Telefon:0522-440867
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/asa_karlsson-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?