Att söka utvecklingsmedel

Under perioden den 20 maj – den 23 augusti öppnar Fyrbodals kommunalförbund upp för en utlysning av projektmedel för 2025.   Fyrbodals kommunalförbund utlyser utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Fyrbodal.  De projekt som får stöd ska tydligt bidra till målen om ”En god och hållbar regional utveckling som bidrar till det goda livet” och/eller ”En god och hållbar kompetensförsörjning som bidrar till det goda livet” som återfinns i Fyrbodals Verksamhetsplan 2024-2026 (Styrdokument – Fyrbodals kommunalförbund).

Andra viktiga styrande dokument är Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.

Ambitionen är att projekten ska åstadkomma effekter i hela delregionen och den gemensamma nyttan för Fyrbodal är vägledande. Utlysningen är en del av den överenskommelse som kommunalförbundet tecknat med Västra Götalandsregionen med syfte att bidra till utveckling i hela Västra Götaland.

  • Kommunalförbundets direktion har valt att lägga särskild vikt vid projekt som bidrar till följande delmål:
  • Robust och sammanhållen samhällsplanering
  • Attraktiva livsmiljöer

Det innebär att projektansökningar som är riktade mot dessa delmål kommer att prioriteras i det fall kommunalförbundet tvingas välja mellan olika projekt.

Generellt om våra utlysningar   

För vad kan man söka?

Du kan söka stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer och minst tre kommuner i Fyrbodal ska ingå. Projekten ska tillföra värde i hela Fyrbodal och därmed Västra Götaland.
Det krävs alltid finansiering från fler än Fyrbodals kommunalförbund. Utvecklingsmedel kan finansiera upp till 50 procent av projektets faktiska kostnader. Det ska alltid undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga för de insatser som avses, exempelvis nationella program eller EU:s fonder och program. De delregionala utvecklingsmedlen ska därmed också kunna fungera som en beredskap för medfinansiering i kombination med medel från de nationella och internationella utlysningar som kommer, och kunna vara ett verktyg för att möjliggöra deltagande i nationella och internationella satsningar.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för aktörer inom offentlig verksamhet, företagsfrämjande aktörer, akademi, ideell förening och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en organisation.

Bedömning och prioritering av projektansökningar

Allmänna villkor för att söka medfinansiering finns i ansökningsmallen (se nedan ”Blanketter).  Ansökningar om projektstöd bedöms utifrån kriterierna; relevans, potential, genomförbarhet samt aktörskonstellation och förankring. Fyrbodal bedömer även projektets insatslogik*, det vill säga hur väl de olika delarna i projektet hänger samman.

Relevans
Projektet bedöms utifrån dess bidrag till genomförandet av Fyrbodals Verksamhetsplan 2024-2026 men också Fyrbodals näringslivsstrategi 2030, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.
Projekt som ger stor nytta för hela eller stora delar av Fyrbodal prioriteras. Vi bedömer även projektets relevans utifrån hur väl det kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område. Projekt som bidrar till delmålen ”Robust och sammanhållen samhällsplanering” och ”Attraktiva livsmiljöer” i Fyrbodals verksamhetsplan 2024-2026 ses som prioriterade.
Allt utvecklingsarbete i Fyrbodal ska beakta och genomsyras av rättighetsområden som jämställdhet, mångfald och att underlätta för personer med funktionsvariationer. Ansökningar ska därför beakta och belysa hur man avser att arbeta med detta.

Potential   
Vi bedömer hur nyskapande projektet är, det vill säga hur det bidrar till att utveckla och testa nya och innovativa lösningar, samarbeten eller arbetssätt. Bedömning sker också av hur väl projektet bidrar till att lösningarna sprids efter och utanför projektets ram för att kunna leva vidare av egen kraft.

Genomförbarhet   
Vi bedömer projektets planering av aktiviteter och budget i relation till syfte och uppsatta mål. Projekt som beviljas stöd ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att projektmedlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla aktiviteter ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Aktörskonstellation och förankring   
Slutligen bedömer vi projektdeltagarnas kapacitet att skapa betydande förändring. Finns relevanta aktörsgrupper representerade? Hur har kommunerna och projektets målgrupper involverats i utvecklingen av projektidén och hur representeras de i genomförandet? Är fördelning av roller och medfinansiering rimlig?

Stöd ges inte till  

  • projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie ansvarsområde
  • lagstadgade åtgärder
  • privatpersoner
  • projekt som påbörjats innan beslut.

*Insatslogik är ett verktyg som är användbart både i planering, genomförande och utvärdering av ett projekt. Det handlar om hur olika delar i ett projekt hänger ihop, från utmaningar till vad som ska göras, aktiviteternas resultat och mer långsiktiga effekter. Hur sannolikt är det till exempel att planerade aktiviteter kan bidra till förväntat resultat? Och om resultaten uppnås, hur sannolikt är det att det i sin tur kan bidra till önskad långsiktig förändring?   

 

Här hittar du blanketter och handledning för att söka finansiering för förstudier och projekt. Det pågår ett arbete med att ta fram nya ansökningsblanketter som så långt det är möjligt följer Västra Götalandsregionens blanketter. Vår ambition är att publicera nya blanketter under våren.  

Parallellt pågår ett arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet för att ytterligare minska administrationen. 

Tills vi har våra nya blanketter är det de blanketter du hittar här som gäller. 

Vi tar enbart emot ansökningar via e-post.  

Skicka din ansökan till kansli@fyrbodal.se. Vi vill ha ansökningen dels signerad i pdf-format, dels ett exemplar i word-format för att underlätta handläggningen. 

När din ansökan kommit in och registrerats, kommer ditt ärende att få ett diarie-/projektnummer och en handläggare utses.   

Här kan du läsa mer om att ansöka om utvecklingsmedel rörande kulturprojekt.

Kontaktpersoner

Tobias Källqvist

Miljö- och klimatstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/tobias-kallqvist-2022-150x150.jpg

Linnéa Grimstedt

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0789-150x150.jpg

Åsa Karlsson

Kompetensförsörjningsstrateg
Telefon:0522-440867
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/02/asa_karlsson-150x150.jpg

Sofia Jessen

Näringslivsstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2024/03/sofia_jessen_webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?