6. Digital motor Fyrbodal

Processteg Avveckling
Insatstyp Förstudie
Finansiär Fyrbodals kommunalförbund
Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland
Strategisk styrgrupp Kommundirektörsnätverket Fyrbodal
Taktisk styrgrupp Håkan Sundberg, Munkedals kommun
Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund
Pia Carlsson, Åmåls kommun
Fredrik Carlsson, Vänersborgs kommun
Ledare Sara Herrman, Fyrbodals kommunalförbund
Genomförandetid Starttid: 2020-09-28 Sluttid: 2021-01-29
Koppling till handlingsplanen 5B. Kommunledningar i Fyrbodals kommuner har goda förutsättningar att kunna prioritera och genomföra digitaliseringsinsatser
Syfte Utredningen syftar till att utforska samtliga deltagande kommuners verksamhetsförmågor inom digitalisering och IT, den så kallade digitala motorn. Medverkande kommuner får tillfälle att beskriva sina möjligheter och utmaningar inom området och med hjälp av underlaget kan beslutsfattare får en bättre förståelse och insikt kring hur en eventuell utökad delregional samverkan kan se ut. Utifrån underlaget kan vi sedan tillsammans prioritera vad vi vill göra i samverkan för att kunna bygga ett digitalt smartare Fyrbodal.
Projektmål Att under uppdragets tidsperiod kartlägga verksamhetsförmågor för deltagande kommuners IT-funktioner för att identifiera gemensamma styrkor och svagheter utifrån de samhällsutmaningar vi står inför.
Leveransstatus 100%
Deltagande kommuner Samtliga kommuner deltar i förstudien

 

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) är digitaliseringen en av de utpekade möjligheterna för att bidra till omställningen av offentlig sektor och mildra effekterna av att färre behöver göra mer för fler. Digitaliseringen med underliggande IT-verksamhet är högaktuell för i princip samtliga sektorer varför arbetskraft med kompetens inom området har en stark efterfrågan på arbetsmarknaden.

Analysen är att kommunerna har behov av en digital utveckling men att medlemskommunernas geografiska arbetsmarknadsposition tillsammans med en hög efterfrågan på kompetens inom digitaliseringsområdet skapar en utmanande situation.

Under 2019 genomfördes ett arbete med att upprätta en gemensam handlingsplan för digitalisering hos Fyrbodals kommuner. Ansvaret för att upprätta handlingsplanen fick en nyetablerad strategisk samverkansgrupp för digitaliseringsfrågor – Fyrbodals e-råd. Syftet med handlingsplanen är att öka samverkan mellan Fyrbodals kommuner inom digitaliseringsområdet genom att tillämpa det svenska ramverket för digital samverkan. För att veta vad som skulle prioriteras i handlingsplanen genomfördes flertalet behovsanalyser med flertalet kompetensnätverk på Fyrbodals kommunalförbund.

Under behovsanalysen framkom flera behov av att förbättra verksamhetens förmågor. Några av förmågorna som omnämndes under behovsanalysen var förmågan att kunna genomföra förändringsarbeten på ett mer strukturerat sätt, vilket resulterade i insatser för att skapa en strategisk handbok och en taktisk metodhandbok för digitalisering. De andra insatserna i handlingsplanen stärker verksamhetens förmåga att hitta synergieffekter i gemensamma upphandlingar, digitalt distansarbete och att identifiera och fånga invånarnas behov. Alla insatserna stärker vår gemensamma förmåga att kunna skapa framtidens digitala kommun.

Andra behov som nämndes var förmågan av ökad tillgänglighet och kontinuitet i driften av verksamhetskritiska system, något det finns stor potential att samverka inom, främst för att få ner kostnaden med även att kunna underlätta för IT-verksamheten att till exempel utöka servicetider. Vi har även behov att hantera de tekniskt arv (gamla system som behöver bytas ut eller uppgraderas) som måste omhändertas och även där kan samverkan vara en stor tillgång för att göra smarta investeringarna tillsammans. Förstudien syftar till att utforska möjligheten att komplettera Handlingsplanens insatser med former för att kontinuerligt samverka och stärka kommunernas digitala förmåga.

Den 25 september 2020 beslutade kommundirektörsnätverket i Fyrbodal att starta förstudien för Digital Motor Fyrbodal på inrådan från Fyrbodals e-råd. Uppdragsplanen syftar till att tydliggöra vad det är som ska göras i förstudien och under vilken tidsperiod.

 

Leverabel Beskrivning
Omvärldsanalys Analys av möjligheter och utmaningar inom kommunsamarbeten inom IT och digitalisering utifrån perspektiven, organisation, finansiering och teknik.
Nulägesanalys Beskrivning av volymer inom IT och digitalisering.
Förmågekartläggning IT och digitalisering inklusive heat-map, dvs. beskrivning av verksamhetsförmågor inklusive styrkor och svagheter
Milstolpeplan Inklusive tydliga beslutspunkter för resan mot en utökad delregional samverkan
Grov budgetplan För genomförande inklusive förändringsledning i respektive medlemskommun

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?