Vi skapar attraktiva livsmiljöer

Våra Rum är ett pilotprojekt med målet att skapa fler attraktiva livsmiljöer i Fyrbodalsregionen.

I pilotprojektet ska kommuner prova, utveckla och etablera arbetsmodeller där olika förvaltningar arbetar tillsammans. När olika perspektiv samspelar kan de också berika varandra. Genom att ta ett helhetsgrepp kring samhällsbygget kan vi åstadkomma en mer hållbar utveckling.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Pilotprojektet tar avstamp i den nationella politiken för gestaltad livsmiljö som belyser vikten av att omsorgsfullt planera och gestalta den fysiska miljön för att bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Arbetet ska präglas av kvalitet, samverkan och dialog där det offentliga agerar som förebilder.

Tillgängliga för alla

Vi vill skapa miljöer som är tillgängliga för alla, upplevs som trygga, snygga och anpassade till de behov som finns i anslutning till platsen. Miljöer som upplevs attraktiva och gör människor stolta över ”sin” plats.

Platserna vi gemensamt utvecklar är till för oss människor, oavsett om vi är på väg eller vill stanna till en stund. Fokus på landsbygd och samverkan med lokalsamhället

Fyra kommuner i Fyrbodalsregionen deltar i pilotprojektet. Tillsammans utmanar och utvecklar vi det interna arbetet i de kommunala organisationerna. Lägg till samverkan med lokalsamhället och ett landsbygdsperspektiv. Vi ser fram emot mycket intressanta resultat.

Namnet Våra Rum vittnar om pilotprojektets ambitionsnivå att vara inkluderande och att ta in många perspektiv.

För när det kommer till planering och utveckling av offentliga platser involveras en lång rad personer och kompetenser; ansvariga politiker från olika nämnder, tjänstepersoner, externa aktörer som arkitekter, konstnärer och landskapsarkitekter. Dessutom invånarna i ett samhälle, aktiva föreningar, markägare, lokala företagare.

Så går det till

Pilotprojektet är uppdelat i två delar. Varje kommun kommer att bilda eller utveckla en arbetsgrupp över förvaltningsgränserna där flera kompetenser möts i det gemensamma uppdraget att utveckla ett hållbart samhälle.

Gruppen får ta del av processtöd och vid behov expertis i form av till exempel konstnärer, arkitekter, specialister inom kulturarv, upphandling av konst eller landskapsarkitekter.

Gruppen väljer en plats eller ett samhälle där det finns behov av utveckling eller där en satsning står för dörren. Det kan till exempel vara ett torg, ett rekreationsområde, en lekmiljö, en gågata eller ytan kring ett resecentrum.

Fokus ligger på att tillsammans hitta lösningar för att skapa en attraktivare plats och att med gemensam ansträngning nå längre i strävan att skapa inkluderande, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer.

Målsättningen är att applicera arbetsmodellen på ett konkret projekt under processens gång. På det sättet testar vi teori och praktik i skarpt läge.

Finansiering

Våra Rums pilotprojekt har en grundfinansiering med delregionala utvecklingsmedel från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Därtill söker projektet extern finansiering. Kommunerna finansierar i form av arbetstid.

Projektet utgår från flera styrdokument och initiativ:

  • Agenda 2030.
  • New European Bauhaus.
  • Politiken för gestaltad livsmiljö.
  • Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023.
  • Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 2021-2023.
  • Dessutom en rad politikområden genom författningar och regleringar som styr utformningen av livsmiljöer, t ex plan- och bygglagen och lagen om offentlig upphandling.

Läs mer om pilotprojektet med satsningarna i de fyra kommunerna Sotenäs, Orust, Vänersborg och Mellerud.

Läs mer om initiativet i Brålanda där barnen i årskurs fem på Brålandaskolan är en viktig del.

Bakgrund: Två förstudier

2019 gav Fyrbodals kommunalförbund i uppdrag åt Nätverkstan att följa upp kommunernas arbete med styrdokumentet Fyrbodalsmodellen, ett dokument och en arbetsmodell som formades 2010. Rapporten visade att flera av kommunerna efterfrågar ett omtag.

2021 presenterade konsulterna Tinna Harling och Liv Sonntag ett förslag på arbetsmodell för samverkan för att nå målen i politiken för gestaltad livsmiljö. Dessa båda arbeten ligger till grund för pilotprojektet Våra rum.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?