Näringslivsnätverk

Kommunalförbundets tjänstepersonsnätverk för näringslivsutveckling samlar gemensamma ärenden, bereder och lämnar remissyttranden samt sprider kunskap och information mellan 14 kommuner i Fyrbodal. 

Nätverket är beredande för Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund. 

I nätverket ingår tjänstepersoner från 14 kommuner, Det goda livet i Dalsland samt Västra Götalandsregionen. 

Uppdrag till Näringslivsnätverket 

Förbundsordningen i Fyrbodals kommunalförbund innehåller den politiskt antagna inriktningen att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalregionen. Utifrån förbundsordningen fattar Direktionen beslut om Verksamhetsplanen och mål för arbetet. 

Direktionen och Västra Götalandsregionen har en överenskommelse i vilken man årligen beslutar om gemensam finansiering av verksamheter, projekt och aktiviteter, Delregionala Utvecklingsmedel, DRUM. Nätverken utgör grunden för att nå målen i Verksamhetsplan och Överenskommelse. 

Ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv utgör viktiga förutsättningar för Fyrbodalområdet i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv. Nätverket för näringslivsutveckling ska verka för samarbete och samsyn över kommungränserna i dessa frågor. Nätverket ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. 

Ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv bidrar till att stärka Fyrbodal regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa ett attraktivt Fyrbodal med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Allmänt för Näringslivsnätverket 

Arbetet i nätverket utgår från ett regionalt och mellankommunalt perspektiv grundat på kunskap om kommunala förutsättningar när det gäller näringslivsutveckling. 

Nytta för kommunerna 

Möjlighet att tillsammans med andra kommuner identifiera gemensamma utmaningar och behov kopplat till näringslivsutveckling samt driva gemensamma frågor. 

  • Inflytande över det näringslivsfrämjande innovationsstödssystemet genom de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM. 
  • Tillgång till en arena för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränser, mellan olika nätverk, med Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Svenskt Näringsliv med flera. 

Uppdrag 

  • Näringslivsnätverket är beredande av näringslivsärenden för Direktionen Fyrbodal. 
  • Vid behov utser nätverket representanter till styrgrupper och tillfälliga arbetsgrupper. 
  • Nätverket har ett regionalt perspektiv grundat på lokal kunskap samt kommunala förutsättningar. 

Näringslivsnätverket samverkar regelbundet med Västra Götalandsregionen, som också har en fast punkt vid näringslivsträffarna. Vid behov sker också annan samverkan, exempelvis med andra kommunalförbund, grannregioner, gränsregion (Norge), näringslivsfrämjande aktörer, högskolor och universitet, andra intresseorganisationer samt olika nätverk och tjänstepersoner inom kommunalförbundets verksamheter. 

Ansvar 

Berörd chef i medlemskommunerna utser ansvarig/a tjänsteperson till näringslivsnätverket. Kommunrepresentant har mandat att företräda sin kommun i nätverket samt ansvaret att återrapportera och kommunicera frågor och ärenden i sin kommun. 

Näringslivsstrateg vid Fyrbodals kommunalförbund är sammankallande och leder näringslivsnätverket. Nätverksträffar hålls med en regelbundet, så att det möjliggör beredning av ärenden och utvecklingsarbete. 

Kommunalförbundet kallar till minst fyra nätverk per år. 

 

Kontaktpersoner

Christel Thuresson

Näringslivsstrateg och processledare
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/christel-thuresson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?