Fullföljda studier

Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att systematisera skolors arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas primärt till skolenheter som har elever i årskurs 7-9 och i årskurs 5 och 6. Stödet omfattar även kommunövergripande satsningar från F-5 samt till förskola och familjecentraler.

I Sverige pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Skolplikten är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet och en fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för pojkars och flickors framtid. Detta för att kunna etablera ett självständigt liv, komma in på arbetsmarknaden, känna sig inkluderad, ha en egen inkomst och för att kunna etablera sig i samhället.

Öka elevernas skolanknytning

Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer är det tänkt att skolan ska kunna kompensera, så att alla elever ska ha lika rätt att utvecklas utifrån sin förmåga. Skolans miljö, utbildningens kvalité, anpassningar, inkluderande lärmiljöer, skolnärvaroarbete, koll och uppföljning, samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvård, samarbete med vårdnadshavare och inte minst att bygga förtroende och relationer med ungdomarna själva är faktorer som kan påverkas i syfte att påverka elevernas skolanknytning och måluppfyllelse. Kring detta har skolor och medverkande kommuner i projekten En skola för alla och Plug In arbetat strukturerat och metodiskt för att ungdomarna ska fullfölja sina studier under och efter projekttiden.

Tidiga insatser främjar fullföljda studier

Utbildningscheferna i Fyrbodal har gemensamt bestämt att precis som Göteborgsregionen (GR) och Skaraborgs kommunalförbund göra en gemensam kraftsamling kring processtöd fullföljda studier Fyrbodal. I detta utvecklingsarbete får grundskolor i Fyrbodal stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Arbetets övergripande syfte är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella programmen på gymnasiet. Fyrbodals kommunalförbund leder arbetet och fungerar som sak- och processkunniga. Processtödet pågår från höstterminen 2020 till och med december 2022.

Skolans behov och utbyte med andra skolenheter

Skolor med elever i årskurs 5–9 i Fyrbodal har möjlighet att ansluta sig till processtödet. Även kommunövergripande satsningar (som exempelvis Munkedals kommun och Åmål) kommer att ske. Där kommer utvecklingsarbetet att fokusera på arbetet i hela styrkedjan från F-9 (Munkedal) samt att arbeta med tidiga insatser i förskola och på familjecentralen (Åmål), med det övergripande målet att öka andelen gymnasiebehöriga elever på sikt.

Skolor som deltar tar kontakt med sin utbildningschef och tillsammans tar ni sedan kontakt med processledaren på Fyrbodals kommunalförbund. Ni kommer sedan att arbeta med utgångspunkt i en nulägesanalys av barnens/elevernas behov och kommunens/skolans förutsättningar som kommer att mynna ut i en processplan där behov och insatser identifieras med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsarbetet genomförs med stöd och processledning från Fyrbodals kommunalförbund via Hälsokällan där ni även får utbyta erfarenheter med andra skolenheter i Fyrbodal. Arbetet bygger på erfarenheter från projekten Plug In och En skola för alla. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga, utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom processtödet kan Fyrbodal stötta kommuner och skolhuvudmän i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier och bli behöriga till gymnasiets nationella program.

Varje deltagande kommun utser interna processledare på medverkande enheter (förskola, skola etc). Dessutom formeras en lokal styrgrupp bestående av områdeschef/förvaltningschef och rektorer från varje deltagande skola och kommun.

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Marcus Svensson

Processledare Fullföljda studier
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/04/marcus-svensson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?