Nätverk för vuxenutbildningsansvariga i Fyrbodal – vuxnätverk Fyrbodal

Syfte

Nätverket för vuxenutbildningsansvariga är en del av Fyrbodals samverkansavtal avseende vuxenutbildning inklusive yrkeshögskoleutbildning. Syftet är att kommunerna genom samverkan ska kunna erbjuda sina kommuninvånare möjlighet till ett livslångt lärande av högsta möjliga kvalitet samt att tillgången och tillgängligheten till utbildning ökar. Målet är att tillgodose individens och arbetslivets behov av utbildning och kompetens.

Uppdrag

Samverkansavtal om vuxenutbildning beslutas av Fyrbodals utbildningschefsnätverk. Vuxenutbildningsnätverket bereder ärenden till utbildningscheferna vid behov av beslut eller vägledning. Fyrbodals kommunalförbund samordnar, processleder och administrerar vuxnätverket.

Innehåll/ teman

Teman för kommande år planeras tillsammans i nätverket. Innehållet ska vara aktuellt och spegla behoven i kommunernas vuxenutbildningar, varför flexibilitet i planeringen eftersträvas. Träffarna innehåller dels omvärldsbevakning kring aktuella omvärldshändelser med betydelse för kommunal vuxenutbildning, regelförändringar, utredningar, förslag och forskning, dels erfarenhetsutbyte och strävan efter samverkan och gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det eftersträvas att några gånger per år bjuda in externa gäster från skolmyndigheter, statliga utredningar, arbetsförmedlingen, universitet eller andra relevanta organisationer och institutioner.

Arbetsformer

Nätverket beslutar själva mötesfrekvens och tider för möten. Varje nätverksträff föregås av ett arbetsutskott, som fastställer dagordning. Arbetsutskott och ordförande utses årsvis.

Nätverket ses dels i digitala, dels i fysiska möten. Dialog och erfarenhetsutbyte är centrala arbetsformer. Vuxnätverket bereder också ärenden till utbildningschefsnätverket. Nätverksträffar kan vid behov kompletteras med arbetsgrupper för att komma framåt i konkret samverkan.

Nätverkets processledare kallar till arbetsutskott och nätverksträffar, sammanställer dagordning, för minnesanteckningar, bjuder in gäster och planerar gemensamma aktiviteter samt sammankallar vid behov arbetsgrupper.

Nätverket utvärderas i slutet av varje år genom en enkät. Enkäten följs upp med gemensamma diskussioner om eventuella förändringar och förbättringar.

Målgrupp/ deltagare

I nätverket deltar en representant för respektive kommuns vuxenutbildning, samt representant för Kunskapsförbundet Väst. Det ska vara en person med övergripande chefsansvar (rektor, verksamhetschef eller liknande). Större kommuner har två representanter. Ersättare kan utses.

Kontaktpersoner

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?