Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun deltar med sina samtliga högstadieskolor, Dalboskolan, Silvertärnan, Torpaskolan Norr och Söder samt Vänerparkens skola. Skolornas elevantal varierar mellan 180 – 350 elever. Kommunens högstadieskolor arbetar fortsatt med att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete i syfte att höja elevernas kunskapsresultat samt utveckla högstadieskolornas skolnärvaroarbete.

Bakgrund

Sedan ett antal år har Vänersborgs kommun arbetat med att främja elevernas närvaro och att förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro. I Vänersborgs kommun har frånvarostatistik förts på samma sätt sedan 2015. Detta gäller såväl giltig som ogiltig frånvaro, då elevernas garanterade undervisningstid är i fokus.

Skolornas statistik skickas månadsvis till Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningen och till skolornas rektorer. Dessutom bifogas en elevlista till varje rektor och närvarokoordinator över skolans elever med hög och problematisk skolfrånvaro. Specifika uppföljningar sker därutöver, exempelvis i övergången från åk 6 till åk 7 samt vid överlämning till gymnasieskolan. Rutinföljsamheten beskrivs i en uppföljningslista på varje Elevhälsoträff (EHT).

Sedd och saknad

Sedan augusti 2018 har ett nytt arbetssätt introducerats på de fyra högstadieskolorna, då vissa förändringar i närvarorutinen skedde. Bland annat används ett brev till vårdnadshavare, som kan användas då frånvaron, både giltig och ogiltig, överskridit 20 %. Brevet finns översatt till engelska, dari, somaliska och arabiska.

På varje högstadieskola finns en närvarokoordinator anställd som en del av sin arbetstid fokuserar på elevernas skolnärvaro. Ett mobilt skolteam stöttar upp på varsin skola för att tillsammans med närvarokoordinatorn se till att närvaron följs upp. Devisen för arbetet är SEDD OCH SAKNAD. Alla elever ska bli sedda och om de inte kommer till skolan ska de vara saknade. Även de elever som har en omfattande frånvaro ska kontaktas dagligen. Det mesta arbetet sker naturligtvis av elevernas mentorer. Närvarokoordinatorns och mobila skolteamets roll är att se till att närvarorutin följs och att underlätta arbetet för övriga på varje skolenhet.

Arbetet leds av verksamhetschef årskurs 7–9 samt biträdande elevhälsochef. Två former av uppföljande möten används:

  • Arbetsmöte var sjätte vecka (uppföljning på praktisk nivå)
  • Analysmöte var sjätte vecka (uppföljning med alla rektorer i ett gemensamt möte, ingår gör även skolpsykolog och samverkande socialsekreterare)

Skolornas utvecklingsarbete

I projektet har ett antal utvecklingsområden identifierats:

  • Riktat fokus utifrån kontinuerlig analys. Fokus på våra kommande sjuor varje år gällande både kunskapsresultat, närvaro, trygghet/trivsel, övergångar. Vi vill också använda våra analysmöten till att identifiera elevgrupper där extra fokus behövs.
  • Tydlighet för varje elev. Vad behövs exakt för att jag ska få godkänt i detta ämne? Hur ska jag smartast tänka och prioritera? Vilken skolpersonal kan vara min handledare i detta?
  • Förstärkt mentorskap (kontaktperson). Vi använder kontaktpersonstanken gällande vårt arbete med Sedd och saknad, det vill säga andra personer än mentor kan vara elevens kontaktperson. Varje elev som har en viss frånvaroprocent ska ha en kontaktperson som är extra observant och uppföljande.
  • Samverkan internt och externt. Samverkan både inom skolan och med externa parter, till exempel Socialtjänsten, UPH/vårdcentral, BUP (NP-teamet) och Kunskapsförbundet Väst. Vi vill sätta extra fokus på samverkan med socialtjänsten.
  • Överlämningsrutiner. Extra fokus på dessa under innevarande läsår 2020/21. Överlämningsrutiner utvärderas och vidareutvecklas kontinuerligt.
  • Övergångar under skoldagen. Vi vill också identifiera och förbättra övergångar under dagen som kan vara svåra för vissa elever (mellan olika lektioner, till o från matsalen/idrottslektioner/olika byggnader inom skolområdet/byte av lärare under dagen/att komma in efter rast med mera).
  • Systematiskt kvalitetsarbete. Gällande frågor som rör fullföljda studier, både gällande kunskapsuppföljning och lärmiljöfrågor som påverkar.
  • Struktur för betygsuppföljning. och systematisk uppföljning av kunskapsresultat för att ha koll och fokus på varje elevs behov.

Kontaktpersoner Vänersborgs kommun

Tomas Granat och Carianne Lundvall Karlsson

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?