Åmåls kommun

Örnäs lekpark i Åmål

I utvecklingsarbetet medverkar kommunens förskolor, familjecentralen och vårdcentralen samt kommunens F – 6 skolor (Rössparksskolan, Södra skolan, Tösse skola). Åmål kommer primärt att rikta sig mot barn och elever i åldrarna 5–9 år med fokus på samarbetet i övergången från förskola (5 år) till förskoleklass (6 år). Arbetet syftar bland annat till att identifiera barn/familjer med behov av stöd i ett tidigare skede än förut.

Bakgrund – Åmåls kommun har en historia av

 • hög arbetslöshet – särskilt hos ungdomar.
 • låg skattekraft.
 • låg utbildningsnivå hos vårdnadshavare.
 • hög andel psykisk ohälsa.

Faktorer som var och en och tillsammans är riskfaktorer för ohälsa och skolfrånvaro.

Familjecentralen är en central arena och ett nav för kommunens långsiktiga hälsofrämjande- och förebyggande arbete.

 • För åldersgruppen 0-5 år finns ett etablerat Barnhälsateam.
 • För åldersgruppen från 13 år och uppåt finns ett motsvarande etablerat team på Ungdoms- och Vuxencentralen (UngVux).
 • Team för åldersgruppen 6-9 år saknas.

Ansökan Sociala investeringsmedel godkänd

Projektperioden påbörjas januari 2021. Styrgruppen har kallat till sitt första möte. Under hösten har:

 • rekrytering av tjänster organiserats.
 • projektansökan lagts in i STRATSYS (Åmåls plattform för systematiskt kvalitetsarbete, planer, strategier och projekt).
 • uppstart och mötesplan planerats.

Målet med investeringen är att främja psykisk hälsa och fullföljda studier, och därmed öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Tillsammans i Första linjen

Arbetet i projektet riktar sig primärt till barn och elever i åldrarna 5-9 år med fokus på samarbetet i övergången från förskola (5 år) till förskoleklass (6år). Det handlar om:

 • utökad och fördjupad samverkan i uppdraget för barn- och föräldrastöd 6-12 år.
  Genom brukarmedverkan och medskapande utveckla ett familjecentrerat arbetssätt (FCA) på Familjecentralen för att främja psykisk hälsa och fullföljda studier.
 • utvecklade samverkansformer och relevanta interventioner som tillgodoser identifierade behov hos målgruppen.
  Två nya innovativa interventioner inom kommunikation och inkludering, är identifierade och ska utformas i medskapande med berörda barn/elever och familjer.

Projektinnehåll DEL I

Del 1 handlar om att skapa en organisation för att utveckla ett nytt arbetssätt.

 • Barnhälsoteam skapas bestående av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, samordnare, socialsekreterare, koordinator och tjänstehund. Teamet träffas varje vecka och fokuserar på övergången mellan förskola till skola.
 • En koordinator anställs på vårdcentralen som resurs för familjecentralen. Koordinatorn leder den konkreta samverkan runt familjer i samarbete med familjecentralens barnhälsateam 6-12 år.
 • Vårdcentralen arbetar ihop med Familjecentralen fram en dokumenterad plan med former och rutiner för samverkan med socialtjänst, förskola och elevhälsa.

Projektinnehållet DEL 2

Del 2 handlar om att testa nya sätt för att förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn genom att:

 • testa ett nytt digitalt verktyg, en AV1-robot, för att ge barn möjlighet att delta på distans.
 • testa en ny undervisningsmetod med hjälp av en pedagogisk tjänstehund/terapihund som verktyg för kommunikation och social interaktion.

Syfte

Syftet är att öka andelen som når behörighet till gymnasieskolans nationella program tar examen och sen går vidare till fortsatta studier eller arbete. I arbetet kommer vi att utveckla arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare än riskfaktorer för att på det sättet upptäcka barn/familjer med behov av stöd i ett tidigare skede. Ytterligare ett syfte är att identifiera och undanröja hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen.

Mål

 • Utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa och skola.
 • Förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn.

Kontakt Åmåls kommun

Sara Hansen

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?