Munkedalsskolan, Munkedal

Munkedalsskolan är belägen i centrala delen av Munkedals tätort i nära anslutning till kommunens högstadieskola. Skolan är en F-6 skola bestående av cirka 330 elever med en heterogen bakgrund. Av samtliga elever är 50 stycken flerspråkiga och läser svenska som andraspråk (SVA). På skolan finns även en integrerad grundsärskola samt elever som läser gymnasiesärskolans individuella program. Här kan du läsa mer om skolans utvecklingsarbete.

Bakgrund

Munkedalsskolan är en skola som ständigt vill utvecklas förbättras. Skolan består av en engagerad personalgrupp, med en relativt hög behörighet och en bred repertoar av olika specialkompetenser som exempelvis olika lärare, socialpedagog, elevassistenter med olika påbyggnadsutbildningar och olika elevhälsofunktioner där all personal eftersträvar en positiv syn på sina elever. Skolans samtliga årskurser på Munkedalsskolan är två- eller treparallelliga med en integrerad grundsärskola och ett antal elever som läser på gymnasiesärskolans individuella program.

Utifrån en organisatorisk nulägesanalys med ledning och personal, samt intervjuer av ett antal elever har skolan identifierat ett antal områden som behöver utvecklas i syfte att förbättra måluppfyllelsen, skolnärvaron och skolanknytningen.

Skolans utvecklingsarbete

Under pågående utvecklingsarbetet arbetar Munkedalsskolan bland annat med att öka skolans samverkan med föräldrar och socialtjänst. Skolan arbetar även med att utveckla arbetet kring elevernas trygghet och studiero samt att utveckla och förbättra lektionsuppläggen, anpassningar i lärmiljöerna och att sjösätta och utveckla arbetet kring ett språkutvecklande arbetssätt (SVA). I arbetet kommer även grundsärskolan och gymnasiesärskolan åk 2-4 att arbeta med att utveckla frånvarorapporteringen och att förbättra tillgängligheten.

Mer specifikt kommer skolan under 2021 att arbeta med att utveckla arbetet kring:

  • tryggheten på skolan.
  • lektionsdesign och gemensamma strukturer kring lektionsplanering och elevernas studieteknik, samt att eleverna får visa upp sina kunskaper och färdigheter på ett varierat sätt.
  • anpassningar och tillgänglighet (exempelvis handlar det om att möta behoven i i en välfungerande skola, med anpassade lokaler för elever och i synnerhet för elever med kognitiva funktionsnedsättningar, flerfunktionsnedsättningar och i många fall ASD/autism för att utveckla möjligheterna att erbjuda eleverna en trygg skolgång. En skolgång där eleverna ges självklara möjligheter att vara delaktiga, lära tillsammans med andra, erbjudas rätten till sin kommunikation och där de har kontroll över vad, var, hur och med vem saker ska ske).
  • skolans och personalens samverkan och samarbete med föräldrar/vårdnadshavare.
  • att planera och bygga upp ett utvecklat samarbete mellan skola och socialtjänst.
  • organiseringen och arbetet med flerspråkiga elever, där ett område handlar om att utveckla, organisera och sjösätta arbetet kring svenska som andraspråk (SVA).

Kontaktpersoner på Munkedalsskolan:

Charlotta Liljedahl

Cecilia Härling

Monica Stenström

Amanda Wilhelmsson

Camilla Eklund

Kontaktpersoner

Henrik Erlandsson

Verksamhetsutvecklare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/henrik-erlandsson-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?