Rapport och filmer från slutkonferensen

Flicka som går på förskola

Fantastiska resultat presenterades på slutkonferensen 17 februari 2021. Integritetsarbetet ger tryggare barn, färre konflikter och fler verktyg för personalen i förskola och skola att arbeta våldspreventivt och bygga ett samhälle fritt från våld. Det är resultat som framkommit i intervjuer med barn, föräldrar och personal som deltar och har deltagit i utvecklingsarbetet.

Andra effekter handlar om ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen. Detta är bara några av resultaten av ett projekt i förskola och skola kring barns hälsa och integritet. Onsdagen den 17 februari genomfördes en digital slutkonferens av Hälsokällan på Fyrbodals kommunalförbund för det tvååriga projektet där ca 200 deltagare från 25 kommuner, Västra Götalandsregionen och även föräldrar deltog.

Projektet har pågått sedan 2018 och är ett samarbete mellan Hälsokällan på Fyrbodals kommunalförbund och 14 kommunala förskolor och en grundskola. Slutkonferensen var en mäktig final på projektet som i korthet haft som mål att lära barn om rätten till kroppslig och personlig integritet, om rätten till jämställdhet och till en uppväxt fri från våld, där arbetet lett till enastående resultat ute på förskolorna och Hogstorp skola som tillsammans med projektledare Jessica Svensson på Hälsokällan och utvecklare Siren Linde, Uddevalla kommunala förskolor lett utvecklingsarbetet.

Eget utvecklingsarbete

Fokus har legat på att förskolorna själva skulle forma ett utvecklingsarbete för att hitta arbetsmetoder och etablera förhållningssätt som värnar barns integritet. De medverkande förskolorna har inom projektets ramar även arbetat med att ta fram en gemensam handlingsplan samt medverkat till att utveckla ett konkret metodmaterial.

Inledningsvis på slutkonferensen fick vi ta del av utvecklingsarbetets bakgrund, organisering och de resultat och effekter som arbetet lett till. Jessica Svensson som är projektledare på Hälsokällan och har varit motorn i projektet tillsammans med en styr- och arbetsgrupp från förskolorna och skolan. Hon är imponerad över den mångfald av undervisning som förskolornas och skolans utvecklingsarbete mynnat ut i.

– Förskolorna och skolan började direkt med att omsätta teori till praktik, och jag har fått se så många goda effekter av utvecklingsarbetet. Jag har också upplevt ett otroligt engagemang och jag är övertygad att de barn som går i förskolan nu får med sig kraftfulla verktyg för en stärkt integritet genom livet och en framtid fri från våld, säger hon.

Maskrosbarn

Under konferensens inledande del fick vi även ta del av Brahim Kryeziu som idag arbetar som socialpedagog utifrån ”Jag är ett maskrosbarn – min historia”. Om en uppväxt med våld och vägen därifrån. Hans berättelse och erfarenheter om vad våldsutsatthet kan handla om, berörde oss alla på djupet . Han berättade även vad alla runt omkring  (förskola, skola, föreningsliv, kamrater) kan göra för att stötta och kunna bidra till ett gott liv trots en uppväxt präglad av våld.

Utvecklingsledare Siren Linde, Uddevalla kommun, berättade även om utvecklingsarbetet i Uddevalla kommun med barns integritet och hur det har fått betydelse för barn som rättighetsbärare & barns aktörsskap.

Från de deltagande förskolorna och skolan fanns ett urval av de insatser som de genomfört under utvecklingsarbetet och vilka effekter som personalen sett. På Sundstrands förskola har personal och barn arbetat med att lära om sin egen och andras integritet och inte minst att ge barnen verktyg för att både avläsa och uttrycka när integriteten bryts. Rektor Linda Malmström ser att utvecklingsarbetet inneburit ett ökat reellt inflytande för barnen, vilket tar sig uttryck bland annat i att barnen nu kan signalera när deras integritet överträds och att det dessutom är synligt i statistiken över antalet bitningsincidenter. Arbetet har också påverkat barnens upplevelse av trygghet i olika lokaler i förskolan.

– I våra så kallade trygghetsvandringar som vi genomför regelbundet på förskolan, där barnen får tycka till om olika utrymmen inom förskolans lokaler, har vi nu ett mer positivt resultat vad gäller hur barnen uppfattar utrymmen som toalett/skötbord och tambur. Detta har tidigare varit utrymmen som fått ett sämre resultat, säger Linda Malmström.

Nolltolerans mot skojbråk

På Hogstorps förskola har pedagogerna bland annat arbetat med nolltolerans mot skojbråk. Skojbråken slutade oftast tidigare med att något barn blev ledset, men med nolltolerans har antalet konflikter minskat och barnen vågar nu själva sätta stopp för skojbråken. Förskolan har också tränat på hur barnen kan bli så kallade aktiva åskådare i konflikter.

– Begreppet skvaller existerar inte längre hos oss, utan vi uppmuntrar i stället barnen att aktivt ingripa när de bevittnar en konflikt. Vi tränar detta tillsammans på olika sätt; både i verkliga konflikter och genom en variant av forumteater, där barnen får vara med och komma med förslag på lösningar, säger pedagogerna Malin Antonsson och Sandra Swedenfeldt.

Avsikten med att arbeta kring och tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld.

Stöd från Folkhälsokommittén

Projektet har drivits med medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Projektet har imponerande resultat och effekter, då arbetssätt och metoder har implementerats på enheterna. En slutrapport kommer inom kort och utvecklingsarbetet har även uppmärksammats medialt.

Fortsättningsvis har Hälsokällan fått utvecklingsmedel för att i en förstudie undersöka hur arbetet ska gå vidare. Ett systematiskt jämställdhetsarbete och en uppväxt fri från våld är ett arbete som aldrig kan ta paus. Arbetet har även uppmärksammats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ett samarbete med Borås Stad har därför inletts, som sedan en tid tillbaka arbetar med konceptet en kommun fri från våld.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?