Nätverk för studie- och yrkesvägledare i Fyrbodal – SYV-nätverk Fyrbodal

Syfte

Nätverkets syfte är utbyte av kunskap, erfarenhet samt kollegialt stöd. Nätverket ska identifiera områden där samarbete och/ eller samverkan över kommungränserna är mer gynnsamt än att var och en arbetar själva.

Uppdrag

Att lyfta frågor, dela erfarenheter och samverka. Vara remissinstans för exempelvis projektansökningar, frågor från myndigheter och region. Ansvara för att sprida information från nätverket till övriga studie- och yrkesvägledare och annan personal som berörs i den egna kommunen. Identifiera och initiera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsområden. SYV-nätverkets uppdrag kommer från utbildningschefsnätverket. Vid behov kan nätverket lyfta frågor dit via processledare. SYV-nätverket har två kontaktpersoner i utbildningschefsnätverket, som utses årligen.

Innehåll/ teman

Innehåll för året planeras tillsammans i nätverkets arbetsutskott utifrån nätverkets önskemål. Innehållet ska vara aktuellt och spegla behoven för kommunernas studie- och yrkesvägledningar, samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och samverkan. Det eftersträvas att någon till några gånger per år bjuda in externa gäster från relevanta organisationer och institutioner för omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Något till några tillfällen per år anordnas studiebesök eller företagsbesök för att skapa insyn i olika branschers kompetensbehov. Vid dessa tillfällen är alla studie- och yrkesvägledare samt annan personal som berörs i respektive kommun välkomna.

Arbetsformer

Nätverket beslutar själva mötesfrekvens och tider för möten. Varje nätverksträff föregås av ett arbetsutskott, som fastställer dagordning och planerar aktiviteter. Arbetsutskott och ordförande utses årsvis.  Nätverket ses dels i digitala, dels i fysiska möten. Dialog och erfarenhetsutbyte är centrala arbetsformer. Processledare kallar till arbetsutskott och nätverksträffar, sammanställer dagordning, för minnesanteckningar, bjuder in gäster, deltar i planering av aktiviteter samt sammankallar vid behov arbetsgrupper. Nätverket utvärderas i slutet av varje år genom en enkät. Enkäten följs upp med gemensamma diskussioner om eventuella förändringar och förbättringar.

Målgrupp/ deltagare

I nätverket deltar en representant samt en eller två ersättare för varje kommuns studie- och yrkesvägledare, samt representant och ersättare för Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst. Representanter ska vara studie- och yrkesvägledare om inte annat överenskommits.

Kontaktpersoner

Linnea Lindgren

Processledare Kompetensplattform
Telefon:0522-440866
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/10/eng_foto_4ke0747-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?