Om projektet Barns integritet

Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete.Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld. Om vuxna kan upptäcka och stoppa våldet redan i förskolan kan vi rädda barn från en uppväxt präglad av våld och erbjuda hjälp och stöd. Detta är av stor betydelse eftersom våldet ger långtgående konsekvenser.

I linje med jämställdhetspolitiken

Arbetet med barns integritet ligger i linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige som säger att: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Det övergripande målet konkretiseras i sex delmål. Ett av dessa delmål fastställer att: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. I del 1 under rubriken Förskolans uppdrag/Helhetssyn står det: ”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Det finns även med som mål i del 2.2 Omsorg utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

Personal, föräldrar och barn inom förskola och skola involveras

Arbetet i projektet kommer att bedrivas på ett antal förskolor/skolor. Målgruppen för arbetet är barnen, personalen, cheferna och föräldrarna till barnen på dessa förskolor/skolor. Under projekttiden kommer det bland annat att arrangeras utbildningar i flera omgångar, nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Föräldrarna kommer bli delaktiga i det arbete som görs på föräldramöten, inskolningar, utvecklingssamtal mm. En gång per termin kommer personal som inte är med i projektet att erbjudas inspirationsföreläsning.

Uddevalla tar nästa steg

I och med projektet tar Uddevalla kommunala förskola nästa steg mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Vikten av att värna barns integritet skrivs in i Lpfö 18. Ett aktivt och väl förankrat normkritiskt förhållningssätt får nu en naturlig fortsättning under rubriken Barns integritet.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?