Nära vård

Flera statliga utredningar har beskrivit vikten av en omställning av hälso- och sjukvården till en nära vård och omsorg. Målet är att ge den enskilde en god, nära och samordnad vård, där den primära vården och omsorgen är navet som samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg, inte en ny organisationsnivå. Det är ett nytt synsätt och arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi har i dag. Det är en rörelse från sluten mot öppen vård, från reaktiv mot proaktiv vård, mot bästa effektiva omhändertagande och bättre samverkan för en mer sammanhållen vård och omsorg. Både kommuner och regioner är ense om att denna förflyttning är nödvändig för att hantera utmaningarna i hälso- och sjukvården.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har tecknat en överenskommelse om ”God och nära vård 2020” som en del av stödet till omställningen. Ett område i överenskommelsen handlar om ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare”. Via dessa statliga medel och med stöd från Fyrbodals kommunalförbund ska kommunerna få hjälp att stärka och utveckla vårdens medarbetare och ledning för att bättre kunna möta och vara aktiva i omställningen mot en god och nära vård. Den gemensamma satsningen ska också stödja och stärka kommunerna med att utveckla en samsyn kring olika begrepp och referensramar samt ge ökad kunskap i frågor som berör omställningen ur ett kommunalt perspektiv. Arbetet ska också docka an till och underlätta samarbetet med omställningen i Västra Götaland.

Vad kommer att hända under de kommande två åren?

Det kommer att vara regelbundna avstämningar med styrgruppen, deltagare från berörda chefsnätverk och med socialcheferna som är uppdragsgivare. Samverkan med befintliga strategiska nätverk på Fyrbodals kommunalförbund. Det ska planeras och genomföras informationsinsatser, dialogmöten, workshops med vårdens och omsorgens medarbetare, ledare och politiker. Länsgemensam utvecklingsstrategi för god och nära vård Västra Götaland ska implementeras och bli känd för alla berörda parter. Det ska också tas fram en gemensam utvecklingsstrategi för kommunalförbundets medlemskommuner för omställningen till god och nära vård med fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling – goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Lidija Beljic är utvecklingsledaren för detta uppdrag under 2021-2022 och hon är på plats på kommunalförbundet från februari månad.

Kontaktpersoner

Lidija Beljic

Utvecklingsledare Nära vård
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2022/06/lidija-beljic-2022-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?