Webbinarium om civilsamhällets roll i integrationsarbetet

Ett digitalt möte för att samtala och informera om civilsamhällets roll i integrationsområdet genomfördes 9 oktober. Deltog gjorde tjänstepersoner från Fyrbodals kommunalförbund, ett antal fyrbodalskommuner, representanter från studieförbund, Svenska kyrkan, Rädda barnen, ÖK-ide Uddevalla och VG regionen.

Ett flertal inspirerande initiativ och aktiviteter lyftes vid träffen. Dessutom fördes samtal om möjliga vägar för att formalisera samverkan både inom civilsamhället och mellan civilsamhället och det offentliga. Nedan beskrivs några exempel på aktiviteter som genomförs av civilsamhället.

Dalabergskyrkan i Uddevalla
Från svenska kyrkan deltog Lasse Berndes och Maria Bryntesson, präst respektive diakon i Dalabergskyrkan i Uddevalla. Dom berättade bland annat om det nationella nätverket ”Framtiden bor ho oss”. Nätverket består av församlingar runt om i Sverige som befinner sig i mångkulturella och mångreligiösa bostadsområden. Nätverket vill reflektera kring kyrkans uppdrag i en mångreligiös och mångkulturell kontext och har som mål att bland annat sprida kunskap både internt och externt, pröva nya metoder, arrangera föreläsningar och konferenser. Läs gärna mer om nätverket här Framtiden bor hos oss (svenskakyrkan.se)

Idéburet Offentligt Partnerskap

Som exempel på IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) berättade Emma Sandwall, Rädda Barnen och Lisa Jonsson ÖK-ide om projektet Barn i fokus. Projektet genomförs i 9 kommuner varav Uddevalla är en. Projektet har tre övergripande insatser:

  • Systematik, kapacitet och kompetens hos olika aktörer
  • Stärka frisk- och skyddsfaktorer hos barn
  • Kompletterande föräldrastöd

Information om IOP Utveckla idéburet offentligt partnerskap | SKR

ABF Fyrbodal
Ett annat exempel på civilsamhällets aktiviteter inom integrationsområdet är ABF fyrbodals Mobila Kulturverkstad som även det är ett IOP. Syftet med insatsen är att barn och unga får ökade möjligheter att ta del av kulturaktiviteter och på så sätt höja ungdomars kompetens, bidra med positiv och delaktiggörande sysselsättning samt kompetensbyggande. Projektet har startat i Uddevalla men diskussion om spridning till andra kommuner i vår delregion pågår.
www.mobilkuturverkstad.se

Studieförbundet Vuxenskolan
Care of folkbildningen och Fast care of folkbildningen är ESF finansierade projekt där Studieförbundet Vuxenskolan är ett av studieförbunden som arbetar för att förbättra situationen för ukrainska flyktingar på den svenska arbetsmarknaden. Fokus är språkutveckling tillsammans med insatser för att stärka den sociala delaktigheten och kontakter med potentiella arbetsgivare
Care of Folkbildning – SV

Västra Götalandsregionen
Från Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling, deltog Sofia Emanuelsson för att bland annat informera om regionens överenskommelse med civilsamhället.
Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Även i projekt Helhetslyftet finansierat av EU:s Asyl, migrations och integrationsfond är civilsamhället en viktig part. Projektet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka insatser i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden samt öka känslan av delaktighet i samhället. Trollhättan, Vänersborg och Strömstad är några kommuner som deltar i projektet.
Helhetslyftet – VGR Folkhögskolor (vgrfolkhogskolor.se)

Andra tips om samverkan med civilsamhället från Vg regionen:
Social ekonomi – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
VGR lanserar webbutbildning för samverkan med civila samhället – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Aktuellt seminarium 8 november.
Presentation och samtal utifrån resultat av kartläggning av det civila samhället i Fyrbodal.
Seminarium om kartan över det civila samhället i Fyrbodal – Regionkalendern (vgregion.se)

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?