Vision e-hälsa 2025

Den 6 mars deltog digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz på ett seminarium anordnat av SKR om vision e-hälsa 2025.

Visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är inte ny, men i februari 2020 tog parterna fram en ny strategi för genomförandet av visionen. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som möjliggör hög kvalitet och stöder de processer medarbetare verkar i.

Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

Visionen kompletterades i februari 2020 med en strategi för genomförande. Syftet med strategin är dels att fastställa hur det gemensamma arbetet mellan staten och SKR ska utformas, dels att peka ut ett antal prioriterade områden inom vilka insatser ska göras för att uppnå visionen. Strategin ska vara vägledande för det gemensamma arbetet och för de insatser parterna gör var för sig, samt i övrigt ge vägledning till det digitaliseringsarbete som bedrivs i kommuner och regioner och av näringslivet. I strategin fastställs den gemensamma styr- och samverkansstrukturen samt fyra mål för inriktningen av det gemensamma utvecklingsarbetet. De fyra inriktningsmålen är:

  • individen som medskapare
  • rätt information och kunskap
  • trygg och säker informationshantering
  • utveckling och digital transformation i samverkan

De fyra målen och ett fortsatt fokus på nationell samordning av grundläggande förutsättningar som lagstiftning och standardisering utgör den strategiska inriktningen för arbetet och kommer att följas av genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplanerna är att beskriva vilka insatser som ska genomföras inom de prioriterade områdena, vem som ska genomföra dem samt hur dessa ska följas upp. Strategin och de kommande genomförandeplanerna ersätter därmed den tidigare gällande Handlingsplanen för samverkan vid genomförande av Vision ehälsa 2025.

Samverkansorganisation för visionen

Den gemensamma styr- och samverkansorganisationen för arbetet består av politiker och tjänstepersoner, nationella rådslag med andra berörda organisationer, ett samordningskansli samt grupperingar inom olika insatsområden. Det finns en särskild webbplats för visionsarbetet. Där finns olika styrdokument, en beskrivning av organisationen, exempel från en rad olika organisationer – både svenska och internationella – som jobbar med e-hälsa och även 2025-podden, en video där aktörer inom e-hälsoområdet intervjuas.

Länkar till följande dokument som har tagits fram

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?