Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

Ett referat från webbinariet 12 februari 2021
Länk till webbinariet: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/naringslivets-roll-i-det-brottsforebyggande-arbetet_1165727.html

Bild på en kvinna som sitter och jobbar vid dator.Krossad fönsterruta

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas och förstärkas. Inom näringslivet finns företag som tillverkar, säljer eller innehar stöldbegärliga varor. Andra tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamheter där risken för brottslighet är hög. 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem för deras verksamhet. 

Den 12 februari anordnade Svenskt Näringsliv, Polisen i Västra Götaland och Länsstyrelsen på temat ”Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet”. Detta seminarium är en del i det program som kommunalförbundet och Svenskt näringsliv skapat tillsammans för att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal. Att brottsligheten minskar är viktigt för ett bra företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning som visar att företagandet är hotat på grund av den ökande brottsligheten. Undersökningen pekar på tre orsaker:

Kostnaderna för företagen, minskad attraktionskraft och hämmad tillväxt.
De direkta kostnaderna för företagen uppgår till 42 miljarder kronor per år. Kostnaderna består i trygghetsökande insatser såsom trygghetsvärdar, vakter och larm men också kostnader för att åtgärda det som brottet har lett till som till exempel krossade rutor och klotter.

När ett område har hög brottslighet minskar attraktionskraften. En otrygg plats leder till svårigheter att attrahera kompetens och flera företag till platsen. Det blir snabbt en negativ spiral och leder i sin tur till att möjligheten för företagen att bidra till tillväxt hämmas. Företagen vågar inte satsa på utveckling och minskar investeringarna. Och när tillväxten hämmas drabbas välfärden genom att skatteintäkterna minskar.

 

Metoder för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet
Regeringen har tagit flera initiativ för att förebygga brott. 2016 skapade de programmet Tillsammans mot brott som är ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Näringslivets roll behöver uppmärksammas och förstärkas. Gamla metoder kan inte användas för att möta ny brottslighet. Programmet pekar på vikten av att inkludera näringslivet och civilsamhället i den kunskapsbaserade arbetsprocessen för att nå framgång. Även branschorganisationerna och företagarföreningarna är viktiga i sammanhanget. Det är viktigt att minska fördomar mot varandras organisationer och säkerställa att alla samarbetspartners får nytta av samarbetet och man tar in nya företag i processen, inkluderande. Dra inte nytta av ”eldsjälar”.

Programmet bygger på en cirkulär process i fyra steg som ska göras tillsammans, kommun, näringsliv och civilsamhälle.

  1. Kartläggning – Börja med att kartlägga det utsatta området. Se på platsen tillsammans och kartlägg de brott som begåtts.
  2. Orsaksanalys – Diskutera och analysera kartläggningen tillsammans. Vad kan det bero på att brottet kunde begås? Varför är platsen otrygg? Undvik att gissa och komma med önskningar som inte är underbyggda av fakta. Basera analysen på faktiska orsaker.
  3. Prioritera – Man kan inte göra allt samtidigt. Men bestäm vilka åtgärder som ska sättas in. Vilka tror ni tillsammans får störst effekt långsiktigt?
  4. Följ upp arbetet – Hur har det gått med de insatser som genomförts? Har brottsligheten minskat? Har tryggheten ökat? Om inte, kartlägg området igen och analysera på nytt. Vad har vi missat. Vilka insatser behöver vi införa i nästa steg. Prioritera nya insatser och följ upp på nytt.

I Vårgårda kommun har man valt att satsa på utbildningen EST, Effektiv Samordning för Trygghet, som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Där involveras näringslivet, civilsamhället i kommunens processer.

Sen ett par år tillbaka finns kommunpoliser i alla Sveriges kommuner. En stor satsning för att öka tryggheten i samhället. Ann Rönnäng, polis i Västra Götaland uppmuntrar till att kontakt tas med kommunpolisen för att få till ett systematiskt arbete som bidrar till det brottsförebyggande arbetet.

Kommunerna i Fyrbodal på vägen mot ett bättre företagsklimat
Fyrbodals kommunalförbund stöttar kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Under 2021 har kommunalförbundet tagit fram ett program i samverkan med Svenskt Näringsliv som kommunerna kan delta kostnadsfritt i. Programmet består av fyra block:

  1. Trygghet
  2. Upphandling
  3. Kompetensförsörjning
  4. Myndighetsutövning

Vill du veta mer om programmet och hur Fyrbodals kommunalförbund kan stötta er kommun i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat?
Kontakta Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling eller Susann Haggren, Svenskt Näringsliv.

9 tips från polisen, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv på vad man som kommun kan göra i det brottsförebyggande arbetet:

– Trygghet i näringslivsstrategin
– Inkludera näringslivets perspektiv i lägesbilderna
– Uppmana företagen att anmäla brott
– Skapa förutsättningar för områdessamverkan
– Vid behov upphandla fler trygghetsinvesteringar
– Utveckla lokala brottsförebyggande samverkansråd
– Inkludera säkerhet och trygghet i planering av den fysiska miljön
– Kunskapshöjande insatser riktat mot näringslivet
– Nolltolerans mot kriminell verksamhet på kommunens  mark och lokaler

Länkar:
Regeringens skrivelse i sin helhet avseende Tillsammans mot brott:
www.regeringen.se/tillsammansmotbrott

Läs mer på om regeringens satsning på brottsförebyggande arbete: www.regeringen.se/brottsforebyggande/

Om brottsförebyggande arbete på Brås webbplats:
www.bra.se/forebygga-brott.html

Om brottsförebyggande arbete på Polismyndighetens webbplats:
https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/

 

Text: Anna Lärk Ståhlberg

Kontaktpersoner

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/anna-lark-stahlberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?