Projekt sätter barns integritet i fokus

Pernilla Forss, Jessica Svensson, Anne-Sofie Skälegård

Hälsokällan, en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund, har tillsammans med tretton kommunala förskolor och en grundskola i Uddevalla påbörjat ett projekt för att stärka arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

Målet med projektet är att främja barns och ungas hälsa, jämställdhet och rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.

Projektet kommer att pågå under 2019-2020 och drivs av Hälsokällan, en kompetensutvecklingsresurs inom Fyrbodals kommunalförbund.  Insatsen har beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland. I projektet ingår förskolorna Herrestad, Linet, Hogstorp, Lane-Ryr, Hälle, Forshälla, Kärr, Stranden, Kreatören, Bokenäs, Parken, Jakobsberg, Norgården samt Hogstorps skola.

Rätten till sin egen kropp

Att lära barn om deras rätt till sin egen kropp och sina egna gränser samt att respektera andras gränser är en målsättning med utvecklingsarbetet. Ytterligare en målsättning är tidig upptäckt av redan utsatta barn. För att åstadkomma det ska förskole- och skolpersonal få ökade kunskaper om bland annat genus och jämställdhet kopplat till våld, om arbete med barns integritet samt kunskap om barn som växer upp med våld. Arbetet ska leda fram till en modell och ett förhållningssätt för arbetet i förskolan och skolan som inkluderar barn/elever, personal och vårdnadshavare.

Under projekttiden kommer Hälsokällan bland annat att arrangera olika utbildningsinsatser med förskolorna i flera omgångar, samt hålla i nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Jessica Svensson från Hälsokällan leder projektet och menar att många förskolor redan har kommit långt i sitt arbete och att det är viktigt att ta vara på och sprida deras kunskaper.

– Tillsammans ska vi hitta former för hur förskolorna etablerar ett integritetsfrämjande förhållningssätt i de här frågorna, bland annat i de dagliga rutinerna. Det handlar om hur personalen kan göra barnen delaktiga och värna deras integritet vid exempelvis matsituationer, toalettbesök och i lek med andra, säger Jessica Svensson.

I linje med målet för jämställdhetspolitiken

Arbetet med barns integritet ligger i linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige som säger att: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som träder i kraft den 1 juli 2019 finns nya skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet.

Förskolan är barnens första steg i utbildningssystemet och de flesta är överens om att man ska börja uppmärksamma dessa frågor redan hos våra yngsta barn, säger Agneta Hogmalm, förskolechef på Herrestads förskola.

En arbetsgrupp för projektet har redan påbörjat planeringen och den första gemensamma aktiviteten sker i mitten av mars med en inspirationsföreläsning för all berörd personal. Då kommer Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, att prata om hur förskolor och skolor kan bedriva förändringsarbete för ett mer jämställt samhälle fritt från våld.

Fler förskolor i Fyrbodal kan boka en utbildningsdag!

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?