Projekt lyfts fram av Nordiska ministerrådet

Satsningen på förskolor i Uddevalla visar att det går att ändra könsmönster och bryta våldsspiraler. Genom att träna flickornas och pojkarnas förmåga att sätta gränser och känna empati, går det att hjälpa barnen att vara trygga i sin kropp och respektera andra. På så sätt förebyggs mäns våld mot kvinnor.

När Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, mötes i Finland i september under temat barn och jämställdhet, framhölls Uddevalla kommun som exempel på föredömligt arbete.

Satsningen på genusarbete i Uddevalla startade då Siren Linde började som utvecklare för de kommunala förskolorna i Uddevalla och intensifierades genom Fyrbodals kommunalförbunds / Hälsokällans projekt om barns integritet i förskolan 2018.

Jessica Svensson, socionom från Hälsokällan, som projektlett satsningen och författat rapporten, presenterade arbetet på konferensen i Finland tillsammans med Siren Linde, Rita Svensson, rektor för två förskolor och Johanna Nanderöd Phil, pedagog i Uddevalla kommun.

Snäv mansroll leder till våld

Bakgrunden till att Nordiska ministerrådet väljer att fokusera på genus och småbarnspedagogik under två konferensdagar är den tydliga kopplingen mellan jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att mycket av den diskriminering, de kränkningar och det våld som utövas av män har sin bakgrund i snäva normer kring vad det är att vara pojke och man.

– Både globalt och nationellt står män för majoriteten av det våld som utövas både mot andra män, kvinnor och icke-binära. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta för mäns och pojkars våld, med en särskild utsatthet för sexuellt våld. Förskolan och skolan har ett viktigt uppdrag att bryta de könsstereotypa normer som i förlängningen ger upphov till detta, säger Jessica Svensson.

Förändring börjar med barnen

Under två och ett halvt år har 14 förskolor varit med i utvecklingsarbetet med barns integritet i förskolan. Totalt har cirka 250 anställda och cirka 1 050 barn deltagit. Även vårdnadshavare har bjudits in till olika aktiviteter, fått information och ökat sin kunskap inom området.

Satsningen i Uddevalla visar att genom att börja med de små barnen går det att med närvaro och systematik ändra könsmönster och våldsspiraler. Genom att möta flickorna och pojkarna, träna deras förmåga att både sätta gränser och känna empati, med sig själva och för andra, går det att hjälpa barnen att finna trygghet och vara trygga i sin kropp.

Det går att utveckla den självklara rätten att utrycka sig och dessutom känna och sätta gränser grundat i empati och välvilja. Förskolorna i Uddevalla är en modell för hur ett sådant metodiskt normbrytande arbete kan genomföras, vilket Jessica Svensson beskriver i sin rapport.

Uddevalla exempel i nordisk kartläggning

Inför Nordiska ministermötet genomfördes en omfattande kartläggning av arbetet med jämställdhet i tidiga åldrar i de nordiska länderna. Kartläggningen, som har rubriken ”Ändra föreställningar och bryt traditioner!”, handlar om kön och jämställdhet i småbarnspedagogiken i Norden och är gjord av bland andra Sara Sundell, forskare och sakkunning vid Folkhälsan Finland.

Författarna skriver i inledningen ”Det har gjorts och görs mycket bra arbete kring jämställdhet, kön och normer i Norden. För att inspirera till ett mer omfattande och systematiskt jämställdhetsarbete har vi samlat några lärdomar och erfarenheterna från projekt och verksamheter”. Ett av dessa exempel är alltså Hälsokällans projekt.

– Det var stimulerande och berikande att få vara med och dela med oss av våra erfarenheter och resultat. Det är såklart mycket värdefullt att få möjlighet att sprida ett sätt att arbeta som faktiskt gör skillnad,” säger Jessica Svensson.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?