Ny vägledning för laddinfrastruktur

I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Sverige har  satt upp målet att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010.

Västra Götaland har även ett regionalt klimatmål om att vara en fossiloberoende region senast 2030. Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare åtgärder som effektiviseringar, utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva fordon och  samutnyttjande av transporter för att klara målen. Det behövs även en fortsatt utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas.

Samtliga 14 kommuner i Fyrbodal har antagit målet om att vara fossiloberoende vad gäller fordon och transporter innan 2030. I tillägg har alla kommuner skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Fossilfri Gränsregion 2030

Från Fyrbodals kommunalförbund drivs projektet Fossilfri Gränsregion 2030. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete med Norge med syftet att stötta medlemskommunerna i Fyrbodalsregionen och Viken (före detta Östfold och Follo) att nå målet om fossiloberoende transporter år 2030 och bli en världsledande fossiloberoende gränsregion vad gäller fordon och transporter.

Ett av projektets huvudsakliga mål är att utöka befintlig fossilfri infrastruktur, där den publika laddinfrastrukturen är ett fokusområde. En förutsättning för att introducera fler elbilar i Sverige är bland annat att etablera fler möjligheter för publik laddning.

Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur har visat sig vara svårare att få till stånd i vissa områden, varför Fyrbodals kommunalförbund genom projektet Fossilfri Gränsregion vill arbeta för att få till mer publik laddinfrastruktur. Det ska bli enklare att köra elbil i Fyrbodal, både för besökare och för de som bor i Fyrbodal. Detta är viktigt ur flera olika aspekter, inte minst ur näringslivets och turistnäringens perspektiv.

Syftet med vägledningen

Medlemskommunerna är engagerade i omställningen till en fossilfri transportsektor. De har inlett ett arbete med att på olika sätt främja infrastruktur för laddbara fordon och förnybara drivmedel. Det finns ett intresse att arbeta med laddinfrastruktur. Dock finns osäkerheter kring tillvägagångssättet, vilken roll kommunen kan ta och hur ansvarsfördelningen ska se ut.

I Västra Götaland har några av kommunerna tagit fram strategier och planer för hur de ska arbeta med laddinfrastruktur. Dock saknar de allra flesta kommunerna sådant underlag. För att medlemskommunerna inte ska behöva ta fram strategier och planer på egen hand har  kommunalförbundet tagit fram denna vägledning för publik laddinfrastruktur i Fyrbodalsregionen.

Kommunerna ska kunna använda underlaget i sitt fortsatta arbete med laddinfrastruktur. Den ska hjälpa kommunerna att göra ställningstaganden kring placering av publika laddpunkter, kommunens roll, och metoder för hur kommunerna kan arbeta internt och externt för ökad tillgänglighet till publik laddinfrastruktur.

Kontaktpersoner

Lars Nejstgaard

Projektledare och kommunikatör
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/lars-nejstgaard-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?