Goda exempel

Vi-projektet ”Möten i ögonhöjd”

Varje ung vuxen ska mötas med ärlig respekt där hen är huvudperson i sitt eget liv. Det är utgångspunkten i Vi-projektet som arbetar med unga vuxna som står utan vare sig jobb eller utbildning och där Fyrbodals kommunalförbund är en av parterna. Läs om satsningen och varför den är så viktig. Klicka på länken så laddas artikeln.

Artikel om Vi-projektet

Äldreomsorgslyftet i Fyrbodal

En utbildningssatsning som gör skillnad på riktigt, för samhället, för de äldre och för den enskilde undersköterskan. Det sker nu runt om i kommunerna i Fyrbodal. Det här är ett exempel från Orust.

En av de som studerar till undersköterska genom satsningen är Hutham Hussain som arbetar på Strandgården i Ellös. Hon reflekterar redan över en ökad medvetenhet i bemötandet av de hyresgäster hon arbetar med. Hon säger:

”Min inställning till jobbet tidigare var att hjälpa den äldre så mycket jag bara kunde. Nu stimulerar jag istället hyresgästen att göra mer på egen hand. Min roll är att hjälpa henne eller honom att klara av så mycket som möjligt själv. Hjälp till självhjälp.”

Klicka här för att ladda artikeln

 

Teknikcollege certifierar Birger Sjöbergs tekniska vuxenutbildning

Birger Sjöberggymnasiets vuxenutbildning är certifierad enligt Teknikcolleges åtta kriterier om kvalitet och industriell förankring.

De utbildningar som är godkända är:

  • Underhållsteknisk utbildning 300 YH poäng
  • Drift och underhållsteknisk utbildning 200 YH poäng
  • CNC operatör – 1000 Gy poäng

Enligt Lennart Talp, biträdande rektor på Birger Sjöbergsgymnaiset, Kunskapsförbundet Väst är certifieringen oerhört värdefull för skolan, de tekniska utbildningarna och framför allt för de studerande.

– Att utbildningen är certifierad enligt Teknikcolleges kriterier är en kvalitetsmarkör för arbetsgivarna. Teknikcollege har gott renommé i branschen och då industrin söker kompetent personal är elever som gått teknikcollegecertifierade utbildningar attraktiva, säger han.

Tomas Wahlberg, ordförande i lokal styrgrupp Teknikcollege Trollhättan/ Vänersborg, som arbetar på ANVA KSG AB säger;

”Det är väldigt roligt att Birger Sjöbergsgymnasiet åter är certifierad. För industrin är det viktigt att ha  en hög kvalitet på utbildningen där eleverna får rätt kompetens för att bli våra framtida kollegor.”

I Teknikcolleges kvalitetsarbete är det två behov som ska tillfredsställas. Dels de tekniskt inriktade företagens behov av kvalificerad arbetskraft, dels de studerandes behov av en attraktiv utbildning som kan leda till jobb, eller lägga en god grund för vidare studier.

Det är åtta kvalitetskriterier som ska uppfyllas för att bli certifierad av Teknikcollege. Det gäller för skolan att arbeta metodiskt med både den egna organisationen, samverkan inom utbildningssystemet och med industribranschen, samt givetvis utbildningens innehåll och standarden på utrustning och lokaler.

För mer information kontakta
Cecilia Sandberg, projektledare för Teknikcollege, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0733-35 85 09, E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Kraftsamling i Norra Bohuslän

Den 3 september samlades aktörer med strategisk kompetens och praktisk rådighet från näringsliv och kommuner, för att kraftsamla kring den rådande situationen i Norra Bohuslän.

”För att konkret möta utmaningarna krävs åtgärder från olika vinklar. Det är därför vi valde att samla personer med olika perspektiv för att prata sig samman om vilka insatser som verkligen gör skillnad”, säger Christel Thuresson, processledare på Fyrbodals kommunalförbund, som leder processen i Norra Bohuslän tillsammans med Sara Arvenberg och Leon Eriksson från Strömstads kommun. Christel Thuresson betonar:

”Nu går vi från ord till handling. För även om det givetvis krävs planering och förberedelser, så behöver vi framförallt agera. Det jag menar är att vi kommer att genomföra aktiviteter först, och så planerar vi sen.”

Klicka på länken för att ladda artikeln

”Corona ger värdefulla insikter för kommande satsningar inom utbildning och kompetensförsörjning”

Tobias Bernhardsson

 

Tobias Bernhardsson är kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda. Utbildningsfrågor har varit en given angelägenhet för honom under hela hans politiska liv. Frågorna har, som han själv uttrycker det, följt honom. Därför är hans kunskaper och engagemang mycket värdefulla i rollen som ordförande i styrgruppen för Strategisk Kompetensförsörjning på Fyrbodals kommunalförbund.

Till Noterat bad vi honom sätta ord på hur läget med Corona påverkar Fyrbodals gemensamma arbete med utbildning och kompetensförsörjning.

De flesta av Fyrbodals kommuner består av mindre orter i gles- och landsbygd. Utbildningsnivån är relativt låg och det sker inte sällan en utflyttning som dränerar våra kommuner på kraft och ungdom. Samtidigt vet vi att många vill bo och leva utanför storstadsregionerna. Men för ungdomar med ambitioner att förverkliga utbildnings- och yrkesdrömmar, ses ofta möjligheten att flytta till större städer som erbjuder högskolor, universitet och en spännande arbetsmarknad.

Och för åtskilliga storstadsbor förblir drömmen om ett liv närmare naturen och en annan sorts livskvaliteter, bara just en dröm på grund av svårigheterna att kombinera boende på landsbygd med en intressant yrkeskarriär.

Frågan om digitalisering av landsbygd, utbildning på distans och etablering av lärcentrum har funnits på agendan i Fyrbodal under många år. Men medvetenheten om behovet och vilka möjligheter det ger har inte varit tillräckligt mogen. Det har Corona ändrat på!

Insikten att det går att arbeta hemifrån! Att det går att studera utan att vara på plats i klassrummet! Det är ett enormt genombrott för oss som drivit utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor utifrån ett landsbygdperspektiv.

Plötsligt har människor gjort egna erfarenheter av att utgå från sina egna hem och ändå utbilda sig och sköta arbetet samt driva sitt företag. Insikten är även att det kräver god bandbredd och riktigt bra it-lösningar samt smarta sätt att använda tekniken för att arbeta tillsammans med andra.

Det här är insikter som i hög grad kommer prägla både kommuner och arbetsmarknad framöver. Corona har tvingat oss att inse behov och möjligheter inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet som vi i Fyrbodal efter pandemin verkligen ska ta tillvara.

Dessa insikter kommer göra det enklare att driva en positiv utveckling. Tillsammans kan vi kommuner i Fyrbodal driva mot lösningar så att våra medborgare kan bo i våra vackra kommuner med naturen inpå knuten och ändå ha tillgång till ett rikt utbildningsutbud och en stor arbetsmarknad.

Satsar vi på den typen av lösningar blir även insteget för människor att flytta in till våra kommuner betydligt lägre. Underbara miljöer för att bo och leva har vi redan. Satsningar på tillgång till ett rikt utbildningsutbud och smarta digitala lösningar för distansarbete, kommer göra Fyrbodals kommuner ännu mer attraktiva.

Till alla er som arbetar med dessa frågor, inte minst genom aktivt engagemang i Fyrbodals nätverk, branschråd och college, önskar jag en riktigt härlig sommar. Ser mycket fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med efter semestrarna. Det blir en synnerligen viktigt och intressant höst!

Varma hälsningar

Tobias Bernhardsson

Med nyfikenhet och lugn kommer man långt

Språkombud ska bidra till bättre språk- och arbetsmiljö inom vård och omsorg.

I Tanums kommun satsar man på förbättrad trygghet och arbetsmiljö genom språkutvecklande insatser. Inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta är andelen med annat modersmål än svenska hög. Även om man kan grunderna i det svenska språket är det en kognitiv utmaning att utföra sitt jobb då kommunikationen kräver extra fokus och koncentration. Man blir helt enkelt trött och om det inte finns en medveten och stöttande omgivning i form av kollegor med insikt och förståelse, är det lätt att känna sig osäker och stressad. Det berättar Åsa Springer, SVA-lärare på komvux i Tanum. Hon är en av två personer som gått Vård- och Omsorgscolleges utbildning till språksombudsutbildare. Hennes roll blir att utbilda språkombud som ska vara verksamma ute på sina respektive arbetsplatser. Enligt Åsa Springer handlar det i hög grad om att avdramatisera det här med ord och språk.

”Med nyfikenhet och lugn kommer man långt,” säger hon.

Åsa uppmanar till att både svenskfödda och utlandsfödda i ökad grad verkligen sätter ord på det man gör och tänker. När orden blir uttalade istället för att utryckas indirekt, vilket är vanligt i mellanmänsklig kommunikation, minskar risken för missförstånd och lärandet hos den som behöver träna på språket ökar.

”Bara det att frågan om språk lyfts på en arbetsplats innebär att det blir så mycket lättare att mötas. Har man pratat om språk och funderat kring ordens och bemötandets betydelse på till exempel en arbetsplatsträff, blir det sedan lättare i vardagen att stanna upp och prata färdigt för att skapa förståelse i stunden, istället för att tiga och stressa vidare,” säger Åsa Springer.

Till hösten startar språkombudsutbildningen och hittills är nästan tio arbetsplatser representerade.

Läs mer på Vård- och omsorgscollege hemsida

Webinarium om Smarta landsbygder

Smarta landsbygder utvecklar kreativa lösningar på utmaningar i ett lokalt sammanhang. De bygger lösningarna på lokala styrkor och möjligheter, vilket ger en grund för hållbar utveckling i området. De har aktiva invånare som med ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt utvecklar och förverkligar strategier, ofta genom  innovation och med hjälp av digital teknik. De utgår från existerande eller nya initiativ och finansieras av både offentliga och privata aktörer.  Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med andra platser – både på landsbygd och i städer.

Att få människor att vilja leva, bo, vara verksamma och utveckla vår landsbygd är en fråga som engagerade ett femtiotal deltagare under webinariet Smarta landsbygder den 4 juni 2020. Webinariet arrangerades av Fyrbodals kommunalförbund för att inspirera, öka kunskapen och skapa samsyn i satsningar kring landsbygdsutveckling och kompetensförsörjning.
Landsbygden behöver arbetskraft för att utvecklas och säkra tillgången till inhemska livsmedel i Sverige. Det ställer krav på utbildningar som är relevanta för branschen och att fler människor väljer att bo, arbeta och skapa sina framtida liv ”på landet”. Det är helt enkelt avgörande att utveckla landsbygden på ett sätt som får fler yngre personer att se det attraktiva i ett framtida yrke som till exempel lantbrukare. Detta och mycket annat ventilerades under ett par intensiva timmar där huvudpresentatörerna var Regina Westas Stedt från Vingåkersbygden, Therese Wallqvister från Tillväxtverket och Robin Kalmendal från Västra Götalandsregionen.

 

 

 

 

 

 

Det behövs fler bussförare!

Lyssna på Laila, Amer och Bente om varför de valt att bli bussförare. Idag är bristen på bussförare stor, samtidigt som söktrycket på utbildningen till chaufför på Yrkesvux i Uddevalla har sjunkit. Med dessa filmer vill Fyrbodals Kommunalförbund få fler att få upp ögonen för detta serviceyrke.

Läs mer på Uddevalla kommuns hemsida om yrkesutbildningar

 

 

Hyllat sätt att samverka

Vård och omsorgscollege uppmärksammar och uppskattar sättet på vilket kommunerna i Fyrbodal samarbetar genom nätverk och skrivargrupper. Läs intervjun med Christina Wennerdal här.

Läs mer

 

Ett uråldrigt framtidsyrke

Läs om Helen Blomqvist och Hassan Khavari som båda vill ha en framtid i havets och båtens tecken genom att utbilda sig till båtbyggare på vuxenutbildningen på Orust. De lär sig den sköna konsten att förvandla trä till vackra båtar och har båda siktet inställt på ett yrke där de får skapa med händerna.

Läs mer

 

 

 

Lär sig svenska genom matematik

Centralafrika, Somalia, Syrien, Turkiet, Afghanistan, Irak….människor flyr våld och förtryck. Genom vuxenutbildningen läggs grunden för en ny start i ett land där de inte hotas och förföljs. I Strömstad använder man bland annat studier i matematik som ingång till det svenska språket. Engagemanget bubblar. Vuxenutbildning bedrivs i Fyrbodals samtliga kommuner. På kommunalförbundet arrangerar vi samarbeten för att kompetensförsörjningen ska göra nytta på bästa sätt för människor i våra kommuner.

 

 

 

 

 

Fyrbodal och GR tar sig an gymnasielagen

Frågan om hur gymnasielagen drabbar våra kommuners ekonomi, enskilda lärare och annan personal i skolan samt de ensamkommande ungdomarna, är ett exempel på hur samverkan inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund gör verklig skillnad.

Läs mer

 

 

 

Alla behövs! Ny rapport stöder Fyrbodals satsningar

Det råder stor brist på utbildad arbetskraft inom både privat näringsliv och offentlig sektor. Att finna lösningar är avgörande för samhällsekonomin och Sveriges utveckling och välfärd. Det räcker inte med den svenskfödda arbetskraften. Vi är för få. All tillgänglig arbetskraft behöver mobiliseras.
Den enskilt viktigaste åtgärden är att nå den stora outnyttjade grupp som idag har otillräcklig utbildningsnivå, varav många är utlandsfödda. Vuxenutbildning och satsningar på validering är därför avgörande för att matcha näringslivets rekryteringsbehov.

Detta slås fast i en ny rapport, signerad Joacim Waara, regionutvecklare, analytiker och ekonomie doktor vid Västra Götalandsregionens koncernavdelningen för data och analys.

Fyrbodals kommunalförbunds stöttar och stärker flera satsningar inom just validering och vuxenutbildning i våra 14 kommuner, där många utlandsfödda genomgår utbildningsinsatser som leder till jobb inom bristyrken.

 

Stort engagemang på konferens om nyanländas entreprenörskap på landsbygden

Den 25 november 2019 samlades ett sextiotal deltagare från olika samhällsaktörer som på olika sätt är engagerade i att underlätta för nyanlända att starta företag i glesbygd. Konferensen arrangerades av Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket, Leader och Fyrbodals kommunalförbund.

Marah Esmaeil var en av de nyanlända företagare som berättade om sina erfarenheter under konferensen. Hon var 19 år då hon flydde krigets Syrien till Sverige och Vänersborg. Bakom sig lämnade hon bland annat ett framgångsrikt familjeföretag som tillverkade olivolja. Efter ett oroligt första år i väntan på uppehållstillstånd kunde hon sätta igång att lära sig svenska och studera företagsekonomi med målet inställt på företagande i sitt nya hemland. Idag är Marah 23 år och strålar av framtidstro.
Hon och familjen står i startgroparna att starta ett bildemonteringsföretag. Marah berättar att affärsidén är att göra ”den traditionella bilskroten” till en ren och fräsch verksamhet och sälja bra begagnade reservdelar på ett nytt, enkelt och praktiskt sätt. För Marah var rådgivning och stöd från Nyföretagarcentrum mycket viktigt. Den nya verksamheten kommer att ligga i Skåne och inte i Fyrbodal. ”Vi hittade den perfekta lokalen i Örkelljunga” berättar Marah, så snart går flyttlasset. Petra Adlebo från Nyföretagarcentrum, som har coachat Marah, betonar vikten av att aldrig låta kommungränser vara i vägen!

 

 

 

 

Se de spännande föreläsningarna från Kompetensförsörjningsdagen

Den 22 november 2019 genomfördes Kompetensförsörjningsdagen på Nova Arena. Nästan 200 besökare fick ta del av ett späckat program som på olika sätt belyste situationen för utbildning och arbetsliv i Sverige och Fyrbodal i dag. Seminariet livesändes och genom att klicka på länkarna kan du se och föreläsningarna här och nu!

Ergin Özdemir – Social entreprenör och mångfaldsförespråkare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/31x1g

Robert Palmér – Metodgarant och författare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/i1ykb

Jonas Hagström – Entreprenör, företagare och föreläsare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/12ty4

Ergin Özdemir – Social entreprenör och mångfaldsförespråkare Del 2
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/zey5a

Bo Dahlbom – IT-professor vid Göteborgs Universitet, debattör och föreläsare
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/uuklz

Pia Ackmark – Direktör Arbetsförmedlingen
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/tvcfr

Fredrik Fryklund – Kommunikationschef NEVS
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/lz42f

Panelsamtal
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/4pqs3

 

”Jag kunde mer än jag trodde”

Vad är livserfarenhet värt? Vad kan jag bidra med? Vilka kunskaper sitter i händerna, i ryggraden? Hur sätter man ord på kompetens? På det man kan…Det är svåra frågor som inte har något enkelt svar.

Maria Dejevik yrkeslärare på Kunskapsförbundet Väst och Validering Väst, har varit med i arbetsgruppen som tagit fram det nya nationella metodmaterialet för validering inom Vård- och Omsorgscollege. Tillsammans med Kicki Mällbin, valideringsutvecklare på Validering Väst, är hon på Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla för att utbilda i det nya metodstödet.

Viktig fråga för vård och omrsorg

Maria Dejevik och Kicki Mällbin berättar att validering handlar om att synliggöra, bedöma och formalisera kunskap. Syftet är att ta tillvara människors erfarenheter, förmågor och kunskaper även om personen tillskansat sig dessa på ett annat sätt.

Läs mer

 

Läs hela artikeln här

Samverkan över kommungränser och inkludering av fristående skolor ska få fler ungdomar genom gymnasiet och in på arbetsmarknaden till en lägre kostnad

Den 12/2 träffades nyckelpersoner och beslutsfattare med fokus på utbildning och arbetsmarknad för att lyssna på och prata med Lars Stjernkvist och Joacim Waara. Lars Stjernkvist gav smakprover ur regeringens så kallade dimensioneringsutredning, som officiellt presenteras den sista april och Joacim Waara gav oss inblick bortom allmänt tyckande om hur det faktiskt ser ut på den svenska arbetsmarknaden.

Utbudet av utbildning på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå ska bättre anpassas efter arbetsmarknadens behov och vad som är ekonomiskt rationellt. Idag erbjuder kommunerna en rad utbildningar som enligt forskning inte leder till arbete. Lars Stjernkvist är dock noga med att betona att elevernas drömmar och intresse även i fortsättningen ska påverka utbildningsutbudet, men enligt Lars är det inte ekonomiskt försvarbart att det sker i så pass hög grad som i nuvarande modell.

”Dyra utbildningar som inte leder till jobb ska dras ner. Och utbildningar som täcker ett behov på arbetsmarknaden ska premieras,” säger Lars Stjernkvist.

Enligt den statistik som Joacim Waara, regionutvecklare och ekonomie doktor vid Västra Götalandsregionen, presenterade kommer samhället inte klara att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft utan ökad migration. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många infödda svenskar i arbetsför ålder. Slutsatsen är att Sverige behöver arbetskraftsinvandring kombinerat med ett effektivt utbildningssystem där fler kommer ut i arbete snabbare.

 

Studera hemifrån

Hos Mediapoolen finns massor av material för att studera digitalt hemifrån.

Det är våra fjorton kommuner i Fyrbodal, tillsammans med kommunalförbunden Skaraborg och Sjuhärad, som äger Mediapoolen. Härifrån kan bland annat skolor strömma och skapa direkt via plattformen Digital Pedagogik.

Det finns filmer, digitala böcker och ljudböcker kring specifika ämnen. Resurserna vänder sig både till elever och lärare och är sammanställda av pedagoger och bibliotekarier i samarbete. De är anpassade och sökbara efter skolornas årskurser, gymnasiet eller grundsärskolan. Samtliga teman är tydligt kopplade till läroplanens centrala innehåll.

Anslutna kommuner och skolor skapar enkelt konton genom sina godkända e-postadresser. Att alla elever får egna konton gör att eleverna kommer åt det digitala materialet hemifrån.

Mediapoolen erbjuder även webbaserade program för att skapa egna filmer, musikstycken, tankekartor och tecknade serier, vilket ger kreativa möjligheter för det digitala klassrummet.

 https://mediapoolen.se/project/digital-pedagogik/


 

 

Kontaktpersoner

Jenny Mårtensson

Kommunikatör Kompetensförsörjning
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2020/04/jenny-martensson-fyrbodals-kommunalforbund-300x300-1-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?