Den bohuslänska stenindustrin

Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-12-31
Sökande: Rio kulturlandskapet
Kontaktperson: Lisa B Liljas
Projektets inriktning: En ledande kunskapsregion, En region där vi tar globalt ansvar, En region för alla, En region som syns och engagerar
Kommuner: Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum
Partners: Bohusläns museum, Sotenäs kommun, Tanums kommun, Lysekils kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Granitkusten
Beviljade medel: 200 000 kronor.

Det industriella och samhälleliga kulturarvet är en viktig del inom hållbar landsbygdsutveckling utifrån möjligheten att ta tillvara på befintliga resurser för kultur som tillväxtfaktor, och attraktionskraften för regionen och kommunerna. Inom ramen för En ledande kunskapsregion ämnar projektet att ta fram kunskap, genom bland annat en inventering av fysiska spår från stenindustrin, för att stå med råd till kommunal fysisk planering.

Tjänstemän och handläggare innehar kunskap om att det finns lämningar ute i landskapet men i och med att stenindustriella lämningar saknar lagskydd samt har inventerats sparsamt föreligger ett svagt beslutsunderlag. Rådgivning och information kring dylika frågor kommer vanligtvis kommunerna till handa vid enskilda exploateringsärenden. Ett uppdaterat, enhetligt beslutsunderlag för stenindustriella miljöer över alla påverkade kommuner innebär, förutom en ökad kunskap och medvetenhet, en ekonomisk vinning för kommunerna. Underlaget kommer även att kunna användas inom utveckling av kultur- och besöksnäringen i kommunerna.

Projektet har i syfte att engagera lokala intressenter, föreningar, museer, företagare samt redan aktiva aktörer inom samverkansprojektet Granitkusten. Inom ramen för En region som syns och engagerar ämnar projektet leda till att främja entreprenörskap inom kultur- och turistnäringen samt aktivera befintlig kunskap, genom insamling och uppsökning av immateriell kunskap i civilsamhället.

Då utvecklingsbara miljöer återfinns över hela det berörda området, spritt geografiskt, finns möjligheten att utveckla en hållbar turism. En region där vi tar globalt ansvar kan därav bli en långsiktig effekt om nya produkter – besöksmål – kan komma till genom befintliga resurser samt besökare fördelas jämnare och utanför redan hårt ansatta områden samt göra attraktiva besöksmål verksamma under andra delar av året än det redan välbesökta sommarhalvåret.

Möjlighet till samverkan ger projektet mervärde i och med målet att få till ett enhetligt bedömningsunderlag för samhällsplanering och utveckling av miljöer som är utspridda över och ingår i flera kommuner.

Kontaktpersoner

Ida Svanberg

Kulturstrateg
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/ida-svanberg-fyrbodals-kommunalforbund-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?