Barns integritet i förskolan

Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete.

Att respektera barns integritet

Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld. Om vuxna kan upptäcka och stoppa våldet redan i förskolan kan vi rädda barn från en uppväxt präglad av våld och erbjuda hjälp och stöd. Detta är av stor betydelse eftersom våldet ger långtgående konsekvenser.

Ett projekt i linje med jämställdhetspolitiken

Arbetet med barns integritet ligger i linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige som säger att: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Det övergripande målet konkretiseras i sex delmål. Ett av dessa delmål fastställer att: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. I del 1 under rubriken Förskolans uppdrag/Helhetssyn står det: ”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Det finns även med som mål i del 2.2 Omsorg utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

Ett projekt där personal, föräldrar och barn inom förskola och skola involveras

Arbetet i projektet kommer att bedrivas på ett antal förskolor/skolor. Målgruppen för arbetet är barnen, personalen, cheferna och föräldrarna till barnen på dessa förskolor/skolor. Under projekttiden kommer det bland annat att arrangeras utbildningar i flera omgångar, nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Föräldrarna kommer bli delaktiga i det arbete som görs på föräldramöten, inskolningar, utvecklingssamtal mm. En gång per termin kommer personal som inte är med i projektet att erbjudas inspirationsföreläsning.

Uddevalla tar nästa steg

Uddevalla kommunala förskola tar nästa steg mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Vikten av att värna barns integritet skrivs in i Lpfö 18. Ett aktivt och väl förankrat normkritiskt förhållningssätt får nu en naturlig fortsättning under rubriken Barns integritet. Vi ser fram emot samarbetet med Hälsokällan under de närmaste åren.

Marcus Svensson föreläste 19 mars 2019

Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor och föreläsare den 19/3. Marcus poäng är att förskolan och skolan är utmärkta arenor för att bedriva förändringsarbete för ett mer jämställt samhälle fritt från våld. Här kan du läsa mer om föreläsningen där 13 förskolor och en skola deltog.

Uddevalla har skapat en handlingsplan för arbetet med barns integritet på förskolorna.

På Team Väster, Team Öster/Söder i Uddevalla kommun har riktlinjer för barns integritet skapats. Det förebyggande integritetsarbetet följs upp läsårsvis på enhetsnivå och huvudmannanivå i det systematiska kvalitetsarbetet. En gång per läsår går all personal igenom riktlinjerna med sin rektor.

Övergripande syfte med handlingsplanen är att stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet för att värna en trygg och säker förskola i Uddevalla kommun. Vi ser barn som rättighetsbärare, som har rätt till delaktighet, inflytande, integritet och utveckling. Riktlinjerna gäller både vuxna och barns förhållningssätt gentemot varandra för att främja kroppslig och personlig integritet. Handlingsplanen utgår ifrån Sveriges jämställdhetspolitiska mål med särskilt fokus på delmål 6, Barnkonventionen och Lpfö 18.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen


Många goda idéer och exempel samlas i en idébank

Det är många spännande och konkreta saker som händer i utvecklingsarbetet på de 13 förskolorna och på Hogstorps skola. På Söndagsvägens förskola i Uddevalla arbetar de exempelvis med barnen om diskrimineringsgrunderna. ”Vi har en Regnbågslåda med bilder utifrån diskrimineringsgrunderna på olika familjekonstellationer, kyrkor, funktionsvariationer, etnicitet som vi har som samtalsunderlag i barngruppen…Syftet är att främja förståelsen av att vi alla är olika”.

Forskningen (se exempelvis Zimmerman, 2020 eller Ernestam, 2019) visar entydigt att både pojkar och flickor vinner på att förskola och skola arbetar strukturerat och systematisk med förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag, både vad gäller måluppfyllelse och barns rätt till personlig och kroppslig integritet. På Hogstorp skola och förskola kopplas arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet. ”Detta är ingen quick fix, på lång sikt vill vi bidra till ett samhälle med mindre våld. Hogstorps elever ska kunna stå emot förtryck, kränkningar och aktivt stå upp för jämställdhet. Barnen och elevernas ska rustas för att, inte bara i skolan utan också i samhället i övrigt respektera varandras integritet och i sina handlingar avstå våld som lösning, säger Denise van Hilst i en intervju med Bohuslänningen, rektor på Hogstorps förskola och skola.

Läs mer på idébanken om olika exempel på enheterna.

Digitalisering, nätet och barns rätt till integritet

Safe selfie Academy bjuds in till Hogstorps skola. Elever i årskurs, 4, 5 och 6 på Hogstorps skola har tillsammans med mentorer, elevhälsa och rektor fått utbildning av Safe selfie Academy som är ett förebyggande utbildningsprogram om barns utsatthet på nätet grundat av Caroline Engvall, expert inom området. Under en halvdag har mellanstadieelever på Hogstorps skola fått kunskap om utsatthet på nätet. Ambassadörerna (de elever som varit med) har också fått gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet, samt hur de tar hand om sig själva och de berättelser de eventuellt får lyssna till.  Mycket fokus på att ambassadörernas roll är att LYSSNA – STÖTTA – SLÅ LARM. Ansvaret ligger aldrig på barnet. De ska alltid berätta för trygga vuxna.

Ambassadörerna för vidare kunskapen till sina klasser och skolor håller dessutom föräldraföreläsningar enligt given mall från Safe selfie Academy över insikter, kunskap och verktyg för att undvika att hamna i utsatthet på nätet.

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/jessica-svensson-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?