Barns integritet i förskolan och skolan

Under år 2019 och 2020 har Hälsokällan beviljats projektmedel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland för att arbeta hälsofrämjande med barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete.

Att respektera barns integritet

Avsikten med att tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld. Om vuxna kan upptäcka och stoppa våldet redan i förskolan kan vi rädda barn från en uppväxt präglad av våld och erbjuda hjälp och stöd. Detta är av stor betydelse eftersom våldet ger långtgående konsekvenser.

Ett projekt i linje med jämställdhetspolitiken

Arbetet med barns integritet ligger i linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige som säger att: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Det övergripande målet konkretiseras i sex delmål. Ett av dessa delmål fastställer att: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som trädde i kraft den 1 juli 2019 finns skrivningar om barns kroppsliga och personliga integritet. I del 1 under rubriken Förskolans uppdrag/Helhetssyn står det: ”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Det finns även med som mål i del 2.2 Omsorg utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.”

Ett projekt där personal, föräldrar och barn inom förskola och skola involveras

Arbetet i projektet kommer att bedrivas på ett antal förskolor/skolor. Målgruppen för arbetet är barnen, personalen, cheferna och föräldrarna till barnen på dessa förskolor/skolor. Under projekttiden kommer det bland annat att arrangeras utbildningar i flera omgångar, nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Föräldrarna kommer bli delaktiga i det arbete som görs på föräldramöten, inskolningar, utvecklingssamtal mm. En gång per termin kommer personal som inte är med i projektet att erbjudas inspirationsföreläsning.

Uddevalla tar nästa steg

Uddevalla kommunala förskola tar nästa steg mot ett jämställt samhälle fritt från våld. Vikten av att värna barns integritet skrivs in i Lpfö 18. Ett aktivt och väl förankrat normkritiskt förhållningssätt får nu en naturlig fortsättning under rubriken Barns integritet. Vi ser fram emot samarbetet med Hälsokällan under de närmaste åren.

Marcus Svensson föreläste 19 mars 2019

Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor och föreläsare den 19/3. Marcus poäng är att förskolan och skolan är utmärkta arenor för att bedriva förändringsarbete för ett mer jämställt samhälle fritt från våld. Här kan du läsa mer om föreläsningen där 13 förskolor och en skola deltog.

Uddevalla har skapat en handlingsplan för arbetet med barns integritet på förskolorna.

På Team Väster, Team Öster/Söder i Uddevalla kommun har riktlinjer för barns integritet skapats. Det förebyggande integritetsarbetet följs upp läsårsvis på enhetsnivå och huvudmannanivå i det systematiska kvalitetsarbetet. En gång per läsår går all personal igenom riktlinjerna med sin rektor.

Övergripande syfte med handlingsplanen är att stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet för att värna en trygg och säker förskola i Uddevalla kommun. Vi ser barn som rättighetsbärare, som har rätt till delaktighet, inflytande, integritet och utveckling. Riktlinjerna gäller både vuxna och barns förhållningssätt gentemot varandra för att främja kroppslig och personlig integritet. Handlingsplanen utgår ifrån Sveriges jämställdhetspolitiska mål med särskilt fokus på delmål 6, Barnkonventionen och Lpfö 18.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen


Många goda idéer och exempel samlas i en idébank

Det är många spännande och konkreta saker som händer i utvecklingsarbetet på de 13 förskolorna och på Hogstorps skola. På Söndagsvägens förskola i Uddevalla arbetar de exempelvis med barnen om diskrimineringsgrunderna. ”Vi har en Regnbågslåda med bilder utifrån diskrimineringsgrunderna på olika familjekonstellationer, kyrkor, funktionsvariationer, etnicitet som vi har som samtalsunderlag i barngruppen…Syftet är att främja förståelsen av att vi alla är olika”.

Forskningen (se exempelvis Zimmerman, 2020 eller Ernestam, 2019) visar entydigt att både pojkar och flickor vinner på att förskola och skola arbetar strukturerat och systematisk med förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag, både vad gäller måluppfyllelse och barns rätt till personlig och kroppslig integritet. På Hogstorp skola och förskola kopplas arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet. ”Detta är ingen quick fix, på lång sikt vill vi bidra till ett samhälle med mindre våld. Hogstorps elever ska kunna stå emot förtryck, kränkningar och aktivt stå upp för jämställdhet. Barnen och elevernas ska rustas för att, inte bara i skolan utan också i samhället i övrigt respektera varandras integritet och i sina handlingar avstå våld som lösning, säger Denise van Hilst i en intervju med Bohuslänningen, rektor på Hogstorps förskola och skola.

Läs mer på idébanken om olika exempel på enheterna.

Digitalisering, nätet och barns rätt till integritet

I gympasalen på Hogstorpsskola har 5 elever från varje klass på mellanstadiet samlats tillsammans med rektor, lärare, kurator och skolsköterska. De är blivande ambassadörer för Safe selfie academy ett projket för att motverka barn och ungas utsatthet på nätet.

”Safe selfie academy är ett nytt förebyggande utbildningsprogram. Vi ger barn och ungdom insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i utsatthet på nätet.” berättar Caroline som är författare men även grundaren av utbildningsprogrammet.

Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får eleverna/ambassadörerna också gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet – samt hur de tar hand om sig själva och de berättelser de eventuellt får lyssna till. De får dessutom med sig retorik/pedagogik och hur de för budskapet vidare i sina skolor. Mycket fokus på att ambassadörernas roll är att LYSSNA – STÖTTA – SLÅ LARM.

Föreläsningen inleds med en speciell hälsning med ett viktigt budskap till ambassadörerna från Mustafa Muhamed. Hans budskap var ”Våga fråga och våga fråga många gånger och vara envis”.

Viktiga kunskaper om nätet och barns utsatthet varvas med fysiska pauser från gladiatorn Virena. Frågeställningar som ambassadörerna får reflektera kring är bland annat: Vad är fördelana med nätet? Vad är ett sexuellt övergrepp? DIN KROPP DINA REGLER – Vart går mina gränser – viktigt att fundera över det. Varför vill man skicka en bild på sig själv?

Kunskap knyts direkt till exempel från verkligheten där både den kända TikTok stjärnan Elias Afens utnyttjande av barn som ledde till fängelse och den 46-årige nätpedofilen som pressade och hotade Linn, 13, tills hon tog sitt liv togs upp.

” Detta är en av anledningen till att vi är här idag – ingen ska behöva må så dåligt att man tar sitt eget liv för vad någon annan utsatt dig för”.

Ambassadörerna fick även den viktiga kunskapen om vad man kan göra om man har en kompis som är utsatt:

 • Du är inte ensam.
 • Berätta för en vuxen. Man får berätta hemligheter. Vad är värst att ”förlora” sin kompis men att förlora den på riktigt är värre.
 • Spara skärmdumpar/chattar/mail/sms. Om man inte vill ta skärmdump på SNapchat då det syns kan man ta bild på bilden med en annan telefon.
 • Lyssna ta det hen berättar på allvar
 • Fråga vad hen vill ha hjälp med
 • Ta kontakt med en viktig vuxen
 • Håll kontakten
 • Fortsätt göra roliga saker ihop
 • Även om din kompis sagt att du inte får berätta så får du detAnmäla till polisen och tipsa
 • Fortsätt söka hjälp en gång till – det finns hjälp att få…
 • Ni ska ta kunskapen vidare
 • Att föreläsa i skolan till eleverna.
 • Om man pratar om det många gånger så blir det inte så pinsamt.
 • Ansvaret ligger aldrig hos dig som barn utan hos trygga vuxna.

Röster från elever: ”Viktig dag, lärt oss nytt, kan rädda liv. ”

Eleverna hade väldigt bra kunskaper i området innan utbildningen och det märks att skolan redan arbetar aktivt med dessa frågor och det är en del utvecklingsarbetet med IoVP, Integritet och Våldsprevention.

Denise kopplar på Safe selfie academy med det som redan påbörjats och där pedagogerna gått i bräschen för att arbetet med utsatthet på nätet behöver arbetas mer aktivt med. Nästa steg blir att eleverna får berätta för sin klasslärare och där man tillsammans ta upp frågan och skapa forum för den, berättar rektor Denise. Alla som gått utbildningen får ett kort samt en manual som de kommer arbetar vidare med. Elevhälsan kommer även kopplas tätt till arbetet. Dagen möjliggjordes genom samarbete med Hälsokällan och arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet och våldsprevention.

Länk till inslag på P4 Väst. (lyssna från 1:01.42 i inslaget)

———————————————————————————————–

Fantastiska resultat presenterades på slutkonferensen 17 februari 2021

Flicka som går på förskola

Integritetsarbetet ger tryggare barn, färre konflikter och fler verktyg för personalen i förskola och skola att arbeta våldspreventivt och bygga ett samhälle fritt från våld. Det är resultat som framkommit i intervjuer med barn, föräldrar och personal som deltar och har deltagit i utvecklingsarbetet.

Andra effekter handlar om ökat inflytande och delaktighet, ökad trygghet samt färre konflikter bland barnen. Detta är bara några av resultaten av ett projekt i förskola och skola kring barns hälsa och integritet. Onsdagen den 17 februari genomfördes en digital slutkonferens av Hälsokällan på Fyrbodals kommunalförbund för det tvååriga projektet där ca 200 deltagare från 25 kommuner, Västra Götalandsregionen och även föräldrar deltog.

Projektet har pågått sedan 2018 och är ett samarbete mellan Hälsokällan på Fyrbodals kommunalförbund och 14 kommunala förskolor och en grundskola. Slutkonferensen var en mäktig final på projektet som i korthet haft som mål att lära barn om rätten till kroppslig och personlig integritet, om rätten till jämställdhet och till en uppväxt fri från våld, där arbetet lett till enastående resultat ute på förskolorna och Hogstorp skola som tillsammans med projektledare Jessica Svensson på Hälsokällan och utvecklare Siren Linde, Uddevalla kommunala förskolor lett utvecklingsarbetet.

Fokus har legat på att förskolorna själva skulle forma ett utvecklingsarbete för att hitta arbetsmetoder och etablera förhållningssätt som värnar barns integritet. De medverkande förskolorna har inom projektets ramar även arbetat med att ta fram en gemensam handlingsplan samt medverkat till att utveckla ett konkret metodmaterial.

Inledningsvis på slutkonferensen fick vi ta del av utvecklingsarbetets bakgrund, organisering och de resultat och effekter som arbetet lett till. Jessica Svensson som är projektledare på Hälsokällan och har varit motorn i projektet tillsammans med en styr- och arbetsgrupp från förskolorna och skolan. Hon är imponerad över den mångfald av undervisning som förskolornas och skolans utvecklingsarbete mynnat ut i.

– Förskolorna och skolan började direkt med att omsätta teori till praktik, och jag har fått se så många goda effekter av utvecklingsarbetet. Jag har också upplevt ett otroligt engagemang och jag är övertygad att de barn som går i förskolan nu får med sig kraftfulla verktyg för en stärkt integritet genom livet och en framtid fri från våld, säger hon.

Under konferensens inledande del fick vi även ta del av Brahim Kryeziu som idag arbetar som socialpedagog utifrån ”Jag är ett maskrosbarn – min historia”. Om en uppväxt med våld och vägen därifrån. Hans berättelse och erfarenheter om vad våldsutsatthet kan handla om, berörde oss alla på djupet . Han berättade även vad alla runt omkring  (förskola, skola, föreningsliv, kamrater) kan göra för att stötta och kunna bidra till ett gott liv trots en uppväxt präglad av våld.

Utvecklingsledare Siren Linde, Uddevalla kommun, berättade även om utvecklingsarbetet i Uddevalla kommun med barns integritet och hur det har fått betydelse för barn som rättighetsbärare & barns aktörsskap.

Från de deltagande förskolorna och skolan fanns ett urval av de insatser som de genomfört under utvecklingsarbetet och vilka effekter som personalen sett. På Sundstrands förskola har personal och barn arbetat med att lära om sin egen och andras integritet och inte minst att ge barnen verktyg för att både avläsa och uttrycka när integriteten bryts. Rektor Linda Malmström ser att utvecklingsarbetet inneburit ett ökat reellt inflytande för barnen, vilket tar sig uttryck bland annat i att barnen nu kan signalera när deras integritet överträds och att det dessutom är synligt i statistiken över antalet bitningsincidenter. Arbetet har också påverkat barnens upplevelse av trygghet i olika lokaler i förskolan.

– I våra så kallade trygghetsvandringar som vi genomför regelbundet på förskolan, där barnen får tycka till om olika utrymmen inom förskolans lokaler, har vi nu ett mer positivt resultat vad gäller hur barnen uppfattar utrymmen som toalett/skötbord och tambur. Detta har tidigare varit utrymmen som fått ett sämre resultat, säger Linda Malmström.

På Hogstorps förskola har pedagogerna bland annat arbetat med nolltolerans mot skojbråk. Skojbråken slutade oftast tidigare med att något barn blev ledset, men med nolltolerans har antalet konflikter minskat och barnen vågar nu själva sätta stopp för skojbråken. Förskolan har också tränat på hur barnen kan bli så kallade aktiva åskådare i konflikter.

– Begreppet skvaller existerar inte längre hos oss, utan vi uppmuntrar i stället barnen att aktivt ingripa när de bevittnar en konflikt. Vi tränar detta tillsammans på olika sätt; både i verkliga konflikter och genom en variant av forumteater, där barnen får vara med och komma med förslag på lösningar, säger pedagogerna Malin Antonsson och Sandra Swedenfeldt.

Avsikten med att arbeta kring och tidigt lära barn integritet är att de ska respektera andras gränser och känna sig trygga med att sätta egna. Att barnen lär sig att; ”Min kropp är min kropp, den är värdefull och jag bestämmer över den”. Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att lära barn integritet är tidig upptäckt av barn som lever med våld.

Projektet har drivits med medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Projektet har imponerande resultat och effekter, då arbetssätt och metoder har implementerats på enheterna. En slutrapport kommer inom kort och utvecklingsarbetet har även uppmärksammats medialt.

Fortsättningsvis har Hälsokällan fått utvecklingsmedel för att i en förstudie undersöka hur arbetet ska gå vidare. Ett systematiskt jämställdhetsarbete och en uppväxt fri från våld är ett arbete som aldrig kan ta paus. Arbetet har även uppmärksammats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och ett samarbete med Borås Stad har därför inletts, som sedan en tid tillbaka arbetar med konceptet en kommun fri från våld. 

Kontaktpersoner

Jessica Svensson

Projektledare Hälsokällan
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2019/05/jessica-svensson-webb-150x150.jpg

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?