Verksamhetsplan 2021-2023

Vi vill nå längre. Tillsammans.

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.

Genom samverkan blir Fyrbodal starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Vår vision: Det goda livet

Utgångspunkten för vårt arbete är visionen om Det goda livet, som vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen och de tre andra delregionala kommunalförbunden. Visionen är framtagen gemen­samt av Västra Götalandsregionen och de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland.

Visionen om det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och del­aktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv.

Vägen till det goda livet förutsätter en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och social pers­pektiv. Vi vill vara ett föredöme när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle med en cirkulär och fossiloberoende ekonomi.

En ledstjärna för omställningsarbetet är FN:s globala utvecklingsmål. Dessa 17 mål antogs av FN:s medlemsländer 2015 och är en del av Agenda 2030. Kommunalförbundet strategiska utvecklings­områden och strategiska mål har en koppling till ett eller flera av de globala utvecklingsmålen.

De horisontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt arbete.

Organisationens uppdrag

Fyrbodals kommunalförbund är kommunernas organisation. Förbundet är en politiskt styrd organisation och till karaktären en samarbetsorganisation. Genom att vara ett kompetenscenter och en specialistor­ganisation ska vi vara den samlande kraften i samverkan med medlemskommunerna för att stärka deras intressen och bidra till en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen.

Den regionala utvecklingsstrategin

Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021­2030 har skett parallellt med framtagandet av en ny treårig verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund. De strategiska målom­råden och strategiska mål som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan ligger i linje med den nya regionala utvecklingsstrategin samt utgör även delregional genomförandeplan. Utgångspunkter har även hämtas från den regionala kulturstrategin samt kraftsamlingen Klimat 2030.

Våra ledord

  • FRAMÅT Fyrbodals kommunalförbund visar tydligt att vi är ett forum för utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett fo­rum för hållbar utveckling och tillväxt. Förbundet ligger i framkant och driver framåt på uppdrag av, med och för våra medlemskommuner.
  • FORUM Fyrbodals kommunalförbund är en självklar mötesplats och forum för samtal, samsyn, samarbete och samhandling ge­nom möten som är med och bidrar till nytta.
  • FLERSTÄMMIGT Fyrbodals kommunalförbund är lyhörd i relation till alla sina medlemskommuner och har en god förmåga att låta flera stämmor höras. Flerstämmighet är en självklar del av kultu­ren.
  • FÖRTROENDE Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med medlems­kommunerna utvecklat en relation som bygger på förtroende och tillit där delregionala frågor hanteras som gagnar både delregionen och den enskilda kommunen.

Samverkan och nätverk

För Fyrbodals kommunalförbund är samverkan en inte­grerad del i verksamheten. Vi arbetar bara med frågor som rör flera kommuner och ofta tillsammans med an­dra organisationer.

Ett särskilt sätt att samverka för vår medlemskommuner är deltagandet i det 60-­tal nätverk som kommunalför­bundet driver. Genom dessa nätverk samverkar tjänste­personer och politiker från alla våra medlemskommuner. Det finns nätverk för förtroendevalda, chefer och för en lång rad olika professioner.

Genom att arbeta tillsammans blir vi en stark röst och en stark partner till Västra Götalandsregionen och an­dra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Fyrbo­dals kommunalförbund med kunskap och kompetens.

Identitet

Fyrbodals kommunalförbund är en ung organisation, bild­ad 2005. Även Fyrbodal som begrepp och som geografisk region är nya skapelser, jämfört med månghundraåriga begrepp som Bohuslän, Dalsland och de väl inarbetade namnen som våra medlemskommuner har.

Genom att öka tydligheten kring Fyrbodals kommunal­förbunds uppdrag och verksamhet stärker vi förbundets legitimitet, identitet och varumärke. På samma sätt stär­ker vi det geografiska varumärket Fyrbodal när vi kommu­nicerar och marknadsför vår delregion på ett gemensamt och framgångsrikt sätt.

Vi vill att alla i vårt område som är med och bidrar i det delregionala arbetet ska känna sig som ”Fyrbodalingar”. Orden Fyrbodals kommunalförbund ska signalera stolthet och framåtanda i enlighet med vår vision och våra fyra ledord. Det geografiska begreppet Fyrbodal ska förknip­pas med innovationer och livsmiljöer som lockar invåna­re, besökare och näringsliv till vår delregion.

Fyrbodals möjligheter och utmaningar

Fyrbodalsregionen är en varierad delregion i Västra Götaland med städer och landsbygd, hav och sjöar. Här finns viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög kompetens, starka nätverk, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodalsregionen en rad utmaningar och möjligheter som hänger ihop med vår geografi och historiska utveckling. Här finns en blandning av små och medel­stora kommuner och en avsaknad av ett tydligt delregionalt centrum. Eftersom Fyrbodal är en ung skapelse sätter äldre administrativa gränser fortfarande sin prägel på kommunal samverkan, infra­struktur och rörelsemönster när det gäller arbete och studier. Samtidigt är Fyrbodal en gränsregion och det finns en stor potential i att bättre utnyttja närheten till Norge och det centrala läget mellan Göteborg och Oslo.

Demografiska förändringar, ett försämrat klimat och ekonomiska följder av Coronapandemin är an­dra utmaningar som kommer att prägla de närmaste åren. Det finns även en oro kring människors delaktighet i samhället och tilliten till det demokratiska systemet. Detta är utmaningar som kräver medvetna satsningar på att öka sammanhållningen och tryggheten i samhället.

Finansiella mål

Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovisning, med en effektiv resursanvändning och med en god framförhållning inför för­ändrade finansiella förutsättningar. God ekonomisk hushåll­ning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning av finansiella mål och vägledande principer. Uppföljning görs i samband med delårs-­ och helårsbokslut.

  • Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid beroende av åtaganden som direktio­nen finner angelägna.
  • Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna.
  • Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kost­nader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
  • Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Göta­landsregionen bidrar med.

Vägledande principer

  • Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
  • Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.

Finansiering

Medlemsavgiften indexregleras årligen. För 2021 är avgiften 36 kronor per invånare.

Förbundets projekt och verksamheter har särskild fi­nansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna.

Årligen erhåller förbundet 10 miljoner kronor i form av delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalands­regionen under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver de delregionala utvecklingsmedlen får förbundet 500 000 kronor av regionen för att finansiera för­studier och analyser. De delregionala utvecklings­medlen uppgår således till 20,5 miljoner kronor per år. Medlen används dels för att finansiera utveck­lingsprojekt och verksamheter inom delregionen, och dels funktioner som arbetar som utvecklingsstrateger inom olika utvecklingsområden på förbundet.

Medarbetare

Kommunerna har dubbla uppdrag i att vara en leverantör av välfärdstjänster samt vara en samhälls-­ och demokratiutvecklare.

Våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden och är både intressebevakare och värdeskapare inom kommunalförbundets uppdrag.

I vardagen sker detta genom omvärlds­bevakning, verksamhet­ och kun­skapsutveckling samt i genomförandet av projekt, ledandet av professions­nätverk med mera.

Arbetet utgår från en tillitsbaserad organisationskultur.

Fortsättning (Strategiska utvecklingsområden)

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra ditt besök. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?